Aktuelt: Forsiden

Innmelding i skolen for barn født i 2011

Alle barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktig høsten 2017.  Innmeldingen skal skje elektronisk til Hole kommune. Dersom eleven av ulike årsaker ikke skal begynne ved sin nærskole, ber vi dere gi beskjed til skolen. Elever som bor i Kroks...

Varsel om oppstart av planarbeid E16 Skaret - Høgkastet

Varsel om oppstart
Etter plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Statens vegvesen Region sør i samråd med Hole kommune oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet. Presentasjon åpent møte 21. september finner du her

Vannsprøver fra Steinsfjorden 15.9.2016

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 15. september Det var nå lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble ikke påvist microcystin (algetoksin) prøven fra 0-7 meters dyp. Det var ogs...

Ekkolodding i Randselva/Ådalselva/Storelva fra utløpet i Tyrifjorden

I regi av NVE vil det bli utført ekkolodding i Randselva/Ådalselva/Storelva fra utløpet i Tyrifjorden til Kistefoss/Svinefoss i perioden uke 40 – 44. Oppmålingen foretas av Terratec med underleverandører. Ferdsel over eiendom kan forekomme ...

Trenger du støtte til trafikksikkerhetstiltak?

bfk
Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak og tildeling av midlene etter innstilling fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk. 

Årsbudsjett 2017 - milepæler

Budsjettprosess 2017
Arbeidet med årsbudsjettet for 2017 er i full gang. I september – begynnelsen av oktober foreligger rådmannens forslag til budsjettdokument, og 6. oktober legges Statsbudsjettet frem. Ledergruppen vurderer hvordan dette påvirker kommunens b...

Nyttig informasjon om grunnerverv

Jernbaneverket

Grunnerverv
I forbindelse med ny E16 og Ringeriksbanen og spørsmål fra innbyggere om retningslinjer rundt grunnerverv, viser vi til Jernbaneverkets generelle informasjon. 

Planverksted i Hole

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 gjennomførte planverksted i Hole 25. august. Temaet var planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning for ny jernbanetrasé fra Sandvika til Hønefoss og ny firefelts veg fra Høgkastet (sør ...

Innspill til kommunal planstrategi

Hole kommune er i gang med å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2016 – 2020, og vil innhente synspunkter fra innbyggerene, nabokommuner, statlige og regionale myndigheter.  Synspunkter sendes til postmottak@hole.kommune.no innen 1...

Ledig stilling som Kirkeverge

Den Norske Kirke
 Tiltredelse fra årsskiftet. Søknadsfrist 2.10.2016.  

Utvidet tilbud på dagsenteret, Vikstunet

Stina og Anne Mette
Fra begynnelsen av september har dagsenteret på Vikstunet utvidet tilbudet fra 2 dager i uken til 3 dager i uken. Målgruppen for dagsenteret er personer med hukommelsessvikt som har behov for et sosialt samvær, aktiviteter og måltider. Dags...

Tømming av septikanlegg

Ringerike Septikservice AS har begynt å varsle noen soner i Hole kommune for tømming av septikanlegg. Sjåførene oppfordrer huseierne om å kviste/rydde fram til anlegg/tank der dette trengs for at Ringerike Septikservice skal komme fram med ...

Innmelding i skolen for barn født i 2011

Alle barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktig høsten 2017.  Innmeldingen skal skje elektronisk til Hole kommune. Dersom eleven av ulike årsaker ikke skal begynne ved sin nærskole, ber vi dere gi beskjed til skolen. Elever som bor i Kroks...

Varsel om oppstart av planarbeid E16 Skaret - Høgkastet

Varsel om oppstart
Etter plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Statens vegvesen Region sør i samråd med Hole kommune oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E16 Skaret – Høgkastet. Presentasjon åpent møte 21. september finner du her

Vannsprøver fra Steinsfjorden 15.9.2016

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 15. september Det var nå lite cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble ikke påvist microcystin (algetoksin) prøven fra 0-7 meters dyp. Det var ogs...

Ekkolodding i Randselva/Ådalselva/Storelva fra utløpet i Tyrifjorden

I regi av NVE vil det bli utført ekkolodding i Randselva/Ådalselva/Storelva fra utløpet i Tyrifjorden til Kistefoss/Svinefoss i perioden uke 40 – 44. Oppmålingen foretas av Terratec med underleverandører. Ferdsel over eiendom kan forekomme ...

Trenger du støtte til trafikksikkerhetstiltak?

bfk
Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak og tildeling av midlene etter innstilling fra Statens vegvesen og Trygg Trafikk. 

Årsbudsjett 2017 - milepæler

Budsjettprosess 2017
Arbeidet med årsbudsjettet for 2017 er i full gang. I september – begynnelsen av oktober foreligger rådmannens forslag til budsjettdokument, og 6. oktober legges Statsbudsjettet frem. Ledergruppen vurderer hvordan dette påvirker kommunens b...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk