Vi planlegger permanente sikringstiltak for å sikre mot fremtidige problemer. Faren for materielle skader som følge av erosjon og flom, vil bli redusert når tiltakene er gjennomført. Reguleringsplanen skal gi klare og juridisk bindende rammer, både for eksisterende og nye tiltak ved bekken.

Interessenter i planarbeidet

Det er mange interessenter til planarbeidet:

m 9PtYsyLS 3EAAAAASUVORK 5CYII=

Dagens problemer/utfordringer

Dagens problemer/utfordringer langs Kleivbekken er knyttet til følgende forhold:

 • Oversvømmelse
 • Erosjon, transport, avlagring
 • Tilstopping av tverrsnitt
 • Tett kulvertinnløp
 • Skader på bygninger og eiendommer

Hva kan vi oppnå?

 • Bedre sikkerhet mot naturfare
 • Reparasjon
 • Forebygging mot problemer
 • Nye og attraktive løsninger, både for den enkelte og fellesskapet
 • Ivaretakelse av naturen, blant annet gytemuligheter i elva
 • Kleivbekken som positivt landskapselement

 3 TE 2bOUMt 7ewAAAABJRU 5ErkJggg==

Oversvømmelse
Lave deler av terrenget og områder oppstrøms trange partier langs bekken, er spesielt utsatt. Oversvømmelser er vanligvis ikke livstruende, men kan føre til betydelige skader og ulemper.

Mulige tiltak i Kleivbekken:

 • Øke kapasiteten i bekkeløpet
 • Etablering av flomvoll/flommur
 • Heve terreng, bebyggelse og andre tiltak på bygninger

Mulig tiltak – flomvoll/terrengheving:

S 2EK 4Gg 8KcAAAAASUVORK 5CYII=  9vDAXeXAAAAABJRU 5ErkJggg==

 1gugRutwdroAAAAASUVORK 5CYII=