Hva er barnehagemyndighet?

Barnehageloven ligger til grunn for barnehagemyndigheten. Loven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler: Veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehagemyndighetens oppgaver

  • Barnehageopptak
  • Fatte vedtak om godkjenning av barnehager
  • Behandle søknader om dispensasjoner
  • Finansiere private barnehager
  • Andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter 

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Dette skal sikre barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse at regelverket etterleves innebærer både å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og plikt til å bruke virkemidlene så barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket. 

Kontaktperson

Tjenesteleder Ingvild Oppenhagen

E-post: ingvild.oppenhagen@hole.kommune.no
Tlf: 32 16 11 00 (sentralbord)