Sakspapirer

Innkalling til møter sendes normalt ut fredagen 1 - 1,5 uke før møtet. Alle faste representanter og 1. (2). vara får utdelt iPad til disposisjon. Her laster du ned en applikasjon hvor sakspapirer og annen informasjon sendes ut fortløpende. Informasjon om dette får du fra politisk sekretariat. 

Du finner også innkalling og sakslister på kommunens hjemmeside

Du har møterett og møteplikt

Alle faste medlemmer har møterett og møteplikt i kommunestyret og andre utvalg de er valgt til.

Har du forfall?
Har du forfall må du melde dette til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter dersom eget parti har forfall og kalles inn ved behov. Husk at det er viktig for ditt parti at dere er fullt representert i møtene. Det er derfor lurt å melde forfall i god tid og samtidig vurdere om forfall er absolutt nødvendig. 

Mange av partigruppene har gruppemøter i forkant av møtene. Husk å sjekke dette med din partigruppe. 

Kommunestyremøtene og utvalgsmøtene er åpne møter, og alle som vil kan derfor overvære møtene. Det er derimot kun organets (møtende) medlemmer som har talerett og forslagsrett i møtet. 

Folkevalgtboka for Hole kommune

Hole kommunestyre har vedtatt en egen håndbok for folkevalgte i Hole kommune. Folkevalgtboka beskriver saksbehandlingsregler, møteskikk og andre praktiske forhold som du må kjenne til som folkevalgt. 

Folkevalgtboka finner du her (pdf)

Folkevalgtopplæring

Kommunestyrets faste medlemmer, utvalgsmedlemmer, ledere av medvirkningsorganer m.fl. har gjennomført folkevalgtopplæring over to dager. I tillegg har medvirkningsorganene og kontrollutvalget deltatt på egne opplæringer tilpasset deres mandater og roller. 

Her er noen nyttige veiledere som vi anbefaler at alle folkevalgte setter seg inn i:

Møtet er satt (ks.no)

Folkevalgtes rettigheter og plikter (ks.no)

Folkevalgtes arbeidsgiveransvar (ks.no)

Folkevalgt lederskap og kommunal organisering (ks.no)

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (ks.no)

Håndbok for ordførere (ks.no)
 

Medvirkningsorganer

Medvirkningsorganene er definert som eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Medvirkningsorganene er lovestet i kommmunelovens § 5-2 e)
Medvirkningsorganene er rådgivende organer for kommunen og skal uttale seg i saker som berører deres målgruppe. Rådene har ca 8 møter per år. 

Se oversikt over medlemmer, møtedatoer og sakspapirer for medvirkningsorganene her: 
Ungdomsrådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet

Rett til fri fra arbeid, kompensasjoner og møtegodtgjørelser

Som folkevalgt har du krav på fri for å delta i møter du innkalles til. Dette gjelder også opplæring som du innkalles til som folkevalgt. Dersom arbeidsgiver trekker deg i lønn for å delta i møter får du dekket tapet av kommunen. Kommunestyret har vedtatt egen forskrift for folkevalgtes godtgjørelser. Du får nærmere opplæring i om utbetalinger av godtgjørelser og kompensasjoner. 
Reglene for folkevalgtes rett til fri til møter og kompensasjon er beskrevet i kommunelovens §8-2 til §8-4 (lovdata.no)

Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser i Hole kommune finner du her (pdf)

Streaming (video- og lydopptak) av politiske møter

Det gjøres video- og lydopptak av møter i kommunestyre, formannskap, levekårsutvalg og plan- og miljøutvalg. Møtene streames direkte på kommunens nettsider. 
Formålet med direkteoverførte møter er å sikre åpenhet i demokratiske prosesser og sikre at alle får mulighet til å følge de politiske diskusjonene i møtene også uten å være fysisk til stede. 

Her kan du følge politiske møter direkte

Viktige reglementer

Som folkevalgt er det viktig at du setter deg inn i kommunens delegasjonsreglement og reglementene for formannskap og hovedutvalgene (plan- og miljøutvalget og levekårsutvalget). Disse finner du her:
Delegasjonsreglement 2024-2027 (pdf)
Reglement for kommunestyre 2024-2027 (pdf)
Reglement for formannskap 2024-2027 (pdf)
Reglement for hovedutvalg 2024-2027 pdf)

Viktige planer og styringsdokumenter

Vedtatte planer er styrende for kommunens virksomhet og for de vedtak dere skal gjøre fremover. Her finner du oversikt over kommunens gjeldende planer og styringsdokumenter. De viktigste planene vil du også få en innføring i som en del av folkevalgtopplæringen. 

Spørretimen i kommunestyret

Hole kommune har spørretime i kommunestyremøtene.
Les mer om spørretimen her