Sammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier (person eller selskap), og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt.

Sammenslåing av eiendommer er kostnadsfritt, både hos kommunen og hos Tinglysingen.

Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 18 og matrikkelforskriftens § 43.

Ved søknad bruk skjema "Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter". 

Grensepåvisning

Dersom grensemerker fra en tidligere oppmålt grense har gått tapt, kan nye grensemerker settes ut ved en grensepåvisning.

Grensepåvisning bestilles ved å fylle ut skjema med henvisning nedenfor, eller du kan sende e-post til postmottak@hole.kommune.no. Sammen med bestillingen må det legges ved et kart hvor det tydelig går fram hvilke grensepunkter som skal merkes med nye grensemerker.

Kommunen sender ut varsel til berørte grunneiere og naboer minst to uker før oppmålingsmøte. Når disse parter møtes, blir det satt ned nye grensemerker som måles inn og registreres i matrikkelen (kartverkets register for eiendomsgrenser).

Grensepåvisning er regulert av matrikkelforskriftens § 36. 

Ved søknad bruk Skjema KF-144.

 

Klarlegging av grenser

Dersom grensen ikke er klarlagt tidligere, kan det bestilles en klarlegging av grenser. Du kan fylle ut skjema som det er henvist til nedenfor, eller send e-post til postmottak@hole.kommune.no. Sammen med bestillingen må det legges ved et kart hvor det tydelig går fram hvilke grensepunkter som skal klarlegges.

Kommunen sender ut varsel til berørte grunneiere og naboer minst to uker før oppmålingsmøte. Og i dette møtet blir det opp til de berørte parter å bli enige om hvor grensepunktene skal være. Etter at punktene er klarlagt, blir det satt ned nye grensemerker som måles inn og registreres i matrikkelen (kartverkets register for eiendomsgrenser).

Kommunen kan hjelpe til med å få tak i gamle målebrev eller skylddelinger, som viser hva som er avtalt om eiendomsgrenser tidligere. Ta evt. kontakt med Publikumskontoret eller kommunens oppmålingsavdeling i god tid før planlagt oppmålingsmøte.

Klarlegging av grenser er regulert av matrikkellovens § 17 og matrikkelforskriftens § 36. 

Ved søknad bruk Skjema KF-144.

Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Grensejusteringer

Du kan søke om å justere grenser mellom deg og naboen, eller du kan søke om å overføre areal. Grensejustering brukes ved små arealendringer, mens arealoverføring er for større arealendringer. For info om arealoverføring, se side om delesak (henvisning nederst på siden).

Ved grensejustering kan arealet for den minste eiendommen økes eller reduseres med inntil 5 %, og maksimalt 500 kvm. Ved bytte av areal (makeskifte) kan arealet av minste eiendom endres inntil 20 %.

Du kan søke om grensejustering ved å gå inn på skjema nedenfor. Det skal legges ved et kart der det tegnes på tydelig hvordan grensene skal være.

Kommunen sender ut varsel til berørte grunneiere og naboer minst to uker før oppmålingsmøte. Når disse partene møtes, blir det satt ned nye grensemerker som måles inn og registreres i matrikkelen (kartverkets register for eiendomsgrenser).

Grensejustering er regulert i matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Ved søknad bruk Skjema KF-144.

Arealoverføring

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering.

Behandling av arealoverføring må, som opprettelse av eiendom, først innom Delesak (for behandling etter plan- og bygningsloven) før saken kan behandles av oppmålingsavdelingen (for behandling etter matrikkelloven).

Ved arealoverføring må også erklæring om arealoverføring fylles ut. Se henvisning til skjema nedenfor. Dette skjema skal ha to uavhengige vitneunderskrifter som ikke er i familie eller eier eiendom i nærheten. Feltet med arealstørrelse kan være tomt, og fylles ut etter at oppmålingen er ferdig. 

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før arealoverføringen.

Der endringen berører tilkomst på vei eller VA-ledninger, må det tinglyses nye rettigheter/heftelser for dette. Informasjon om disse forhold vil komme etter at delesaken er ferdig behandlet, og henvisning til aktuelt skjema finnes nedenfor (Erklæring om rettighet i fast eiendom).

Arealoverføring er regulert av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriftens § 33.

Ved søknad bruk Skjema KF-234, og erklæring om arealoverføring. 

Opprettelse av ny eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. 

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn:

1. Tillatelse til deling og opprettelse av eiendom etter plan- og bygningsloven. Se delesak.

2. Opprettelse av eiendom etter matrikkelloven.

Etter at det er gitt tillatelse til deling av eiendom går saken automatisk videre til oppmålingsavdelingen.

Når ny eiendom så skal opprettes, skjer dette gjennom et oppmålingsmøte. Da blir grensepunkter innmålt, grensemerker satt ut, og nytt gårds- og bruksnummer blir tinglyst.

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før oppmålingsmøtet.

Der endringen berører tilkomst på vei eller VA-ledninger, må det tinglyses nye rettigheter/heftelser for dette. Informasjon om disse forhold vil komme etter at dele-saken er ferdig behandlet, og henvisning til aktuelt skjema finnes nedenfor (Erklæring om rettighet i fast eiendom).

Opprettelse av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 9 og matrikkelforskriftens § 18.

Ved søknad bruk Skjema KF-234.