Søknaden behandles først som en delesak av byggesaksavdelingen. 
Ved positivt vedtak går saken videre til oppmålingsavdelingen. Det blir da sendt ut varsel til berørte grunneiere og naboer minst to uker før oppmålingsmøte. Og når disse parter møtes, blir det satt ned nye grensemerker som måles inn og registreres i matrikkelen (kartverkets register for eiendomsgrenser). Deretter blir den nye eiendommen eller arealoverføringen sendt til  tinglysing.

For søknadsskjema, se nederst på siden. Samme søknadsskjema brukes også ved overføring av større areal fra en eiendom til en annen (Arealoverføring). Det er viktig at tydelig kart med målsatte grenser legges ved søknaden. 

Ved arealoverføring må også erklæring om arealoverføring fylles ut. Se henvisning til skjema nedenfor. Dette skjema skal ha to uavhengige vitneunderskrifter som ikke er i familie eller eier eiendom i nærheten. Feltet med arealstørrelse kan være tomt, og fylles ut etter at oppmålingen er ferdig.

Der endringen berører tilkomst på vei eller VA- ledninger, må det tinglyses nye rettigheter/heftelser for dette. Informasjon om disse forhold vil komme etter at delesaken er ferdig behandlet, og henvisning til aktuelt skjema finnes nedenfor (Erklæring om rettighet i fast eiendom).

Arealoverføring er regulert i matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriftens § 33.

Kartutsnitt kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Ved søknad skal skjema KF-234 benyttes.