Idrettsmidler - søknadsfrist 1. mai

Hole Idrettsråd fordeler idrettsmidler på vegne av Hole kommune etter søknad. Rådet fordeler også Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Søknadsfrist er 1. mai. Bruk søknadsskjemaet her. Retningslinjer for tildeling finner du i skjemaet.

Kontakt Hole idrettsråd: holeidrettsrad@gmail.com

Kulturmidler - søknadsfrist 1. desember

Hole gir tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen. Innenfor rammen av kommunens årlige budsjett kan det gis støtte til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen som driver kulturarbeid.

Årlig søknadsfrist er 1. desember.

Retningslinjer for kultur- og idrettsmidler finner du her.

Søknadsskjema finner du her.

Spillemidler - søknadsfrist 1. oktober

En viktig del av utviklingen i kommunen er utviklingen av aktivitetsfremmende anlegg.  Anlegg er infrastrukturen til idrett og fysisk aktivitet. Anlegg skapes i samspill mellom sivilsamfunnet og kommunen. I planleggingsfasen av nye anlegg bør spillemiddelfinansiering vurderes.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Søknadsskjema om spillemidler og bestemmelser finnes på siden anleggsregisteret.no.

Alle søknader om spillemider til anlegg i Hole kommune, fremmet via denne siden behandles av Hole kommune.

For spørsmål om spillemidler, ta kontakt med kultur og fritid.
 

Årshjul for søknad om spillemidler:

  • 1. oktober - Søknadsfrist.
  • November - Politisk utvalg/kommunestyre prioriterer søknadene i politisk sak.
  • 15. januar - Kommunen videresender alle innkomne søknader til fylkeskommunen.
  • 1. mars -  Frist for idrettslag å sende søknad om MVA-kompensasjon.
  • 15. mars - Fylkeskommunen videresender alle innkomne spillemiddelsøknader til Kulturdepartementet.
  • 30. april - Kulturdepartementet offentliggjør sin fordeling per fylke.
  • 15. mai - Fylkeskommunen vedtar sin prioritering av søknader i fylket.

Tilskuddsordninger

Oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner finner du her.