xuQ W 8K DIYAAAAASUVORK 5CYII=

Formålet med reguleringsendring 

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for en god plassering av ny bolig på eiendommen gnr.234 bnr.156. Det ønskes primært oppført én bolig, med tilhørende garasje og opparbeidet avkjøring. Dersom man i planarbeidet likevel ser at bygging av en ekstra enebolig/tomannsbolig lar seg gjøre uten store negative virkninger for naboeiendommer, kommer dette også til å bli vurdert.

Eksisterende eiendom er delt i to arealformål; bolig BFS5 og landbruk LL3. Begge arealene ligger i dag brakk. LL3 er å regne som ikke dyrkbart område pga. bratthet i terrenget og størrelse på arealet. Gjennom dialog med naboer og gjennomgang av saksdokumenter viser det seg at LL3 originalt var tenkt å ligge mellom boligtomt og veien Utstranda.

Formålsgrensen mellom LL3 og BFS5 fjernes, og hele arealet endres til BFS5. Ny sone LL3 legges som buffersone mot vei.

Det er på kart registrert en bekk gjennom aktuell eiendom fra utløp i rør under veien Utstranda. Hydrolog har vært på befaring i området på en dag med regnvær, og det ble ikke observert vann i bekken.  Det antas at det kun går vann ved smelting av snø eller store regnbørsmengder. Dersom bolig skal bygges over bekk, kan bekken enten flyttes rundt bolig i åpen løsning, eller legges i kulvert under bolig. Åpen løsning er å foretrekke.  

Har du innspill? 

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Berntsen plan og oppmåling AS post@bpoo.no, eller med post til Osloveien 10, 3511 Hønefoss.
Kopi skal sendes til Hole kommune postmottak@hole.kommune.no, eller med post til Viksveien 30, 3530 Røyse. Merk innspillet med 3038-201606, UTVIKA CAMPING.

Frist for innspill er 14.10.2022.