Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. juli 2024 kl. 09:36

Sommertid på Publikumskontoret fra 15. juli

Publikumskontoret har sommertid 15.juli - 2. aug. Vår åpningstid er da kl. 10:00 - 13:00.

Les mer...
Forslag til endret plankart.

Forslag til endret plankart.

Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Helgelandsmoen boligområde - gi innspill!

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 27. juni 2024
Oppdatert 27. juni 2024
Høringsperioden27. juni 2024 - 25. juli 2024

Multiconsult søker på vegne av J.K. eiendom AS om mindre endring etter forenklet prosess av gjeldende Detaljreguleringsplan for Helgelandsmoen boligområde, vedtatt 25.05.2020. Plankart og bestemmelser for reguleringsendringen forelegges med dette berørte myndigheter, grunneiere og naboer for uttalelse i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Hensikten med reguleringsendring

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge mulighet for blokkbebyggelse for å oppnå variasjon i boligtyper, samt tilrettelegge for bedre renovasjonsløsning etter anmodning fra Ringerike Avfallsselskap AS (HRA). Formål for bolig i gjeldende reguleringsplan åpner kun for «konsentrert småhusbebyggelse», og det søkes derfor om en mindre reguleringsendring slik at det også kan tillates blokkbebyggelse.


Søknaden om mindre endring innebærer endringer av plankart og bestemmelser. I plankartet er det søkt
om følgende endringer:

  • Felt BKS2-6 i gjeldende reguleringsplan endres fra «konsentrert småhusbebyggelse» til formål boligbebyggelse.
  • Felt for renovasjon f_BRE_3 er flyttet nærmere internvei f_SV1 (Portveien) og det er regulert tilhørende vendehammer for å gi snumulighet for renovasjonskjøretøy, samt ivareta trafikksikkerhet.

I bestemmelsene til planen søkes det om å foreta endringer i §§ 1, 2.1 bokstav e, 2.2 bokstav d og f, 4.1, 4.1.1, 5.4 og 5.6, samt forslag til innarbeidelse av nye bestemmelser, §§ 4.1.5, 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 og 4.2.6). Forslag til nye bestemmelser er like som for boligformål §4.1, med unntak av §§ 4.2.2 og 4.2.3, krav til boligtype og byggehøyde. Det er foreslått å justere høyde for felt for boligbebyggelse fra 9 meter til 11,5 meter for å kunne oppføre lavblokker i ca. tre etasjer over terreng med heis. Endringene er markert med rødt i vedlagte bestemmelser.
For mer informasjon om de omsøkte endringene se vedlagte notat, datert 25.06.2024.


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 vurderes det at endringene ikke går utover hovedrammene i reguleringsplanen og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. De foreslåtte endringer ligger dermed innenfor plan- og bygningslovens krav for forenklet behandling.

Frist for merknader/innspill

Frist for merknader er satt til 25.07.2024. Merknader sendes til Multiconsult v/Anders Rudlang, e-post:  Anders.Rudlang@multiconsult.no med kopi til Hole kommune på postmottak@hole.kommune.no, eller Viksveien 30, 3530 Røyse.

Saksgang

Søknad om reguleringsendring varsles til berørte myndigheter, grunneiere og naboer. Når fristen er utløpt vil innkomne uttalelser kommenteres, og søknaden revideres etter behov. Søknaden om reguleringsendring sendes deretter til Hole kommune for vedtak, sammen innkomne merknader, og oppdatert plankart og bestemmelser.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Forslag til endret plankart.

Forslag til endret plankart.