Krav om komplette søknader

For at søknaden skal bli behandlet må den være komplett. Det må foreligge:

  • planer/tegninger
  • arbeidsvarslingsplan iht. HB051, (skiltplan og plan som viser sikring av arbeidsstedet).

Behandlingstid er normalt 3-7 dager.

Ved alt gravearbeid skal det undersøkes om det ligger andre kabler og ledninger i grunnen. Dette for å unngå skade. I forbindelse med nyanlegg for kabler, vann- og avløpsledninger skal tiltakshaver koordinere sine planer med de kabel- og ledningseiere som har tillatelse til anlegg i kommunal veigrunn.

Graving i velveier, fylkesveier og utenfor vei

Graving utenfor vei avtales med grunneier. For graving i velveier sendes søknad til det enkelte vel. For graving ved fylkesveier må du kontakte Statens vegvesen eller Viken fylkeskommune. 

Graving nærmere enn fire meter fra kommunal vei krever søknad om arbeidstillatelse med skiltplan.

Hastegraving uten forhåndstillatelse

Dersom det oppstår en kritiske hendelse som for eksempel vannlekkasje, større strømbrudd eller brudd på andre typer nett utenom normal arbeidstid, kan graving startes uten at arbeids- og gravetillatelse er gitt. Hastegraving er eksempelvis vannlekkasje til flere husstander, eller store strømbrudd og annen kabelfeil som på bredbånd, og der det ikke er mulig med midlertidige løsninger som skjøter og fremføringer oppå bakken. Dette gjelder også ekom-selskaper. I alle tilfeller der det kan være fare for liv, helse eller store økonomiske tap.

Utførende entreprenør skal påfølgende virkedag:

  • Informere Veimyndigheten om at det er foretatt hastegraving.
  • Sende inn korrekt utfylt søknad om gravetillatelse.
  • Sende inn arbeidsvarslingsplan for arbeidet.
  • Sende inn dokumentasjon for hvorfor det ble vurdert som hastegraving jf. overnevnte kriterier.