Vakttelefon - døgnåpen

Den kommunale vakttelefonen for vann, vei, avløp har telefonnummer Tlf.: 916 03 174, døgnåpen.

Drikkevann

Kommunen har to vannverk som begge er godkjent i h.h.t. Drikkevannsforskriften.
Hole vannverk  som er størst, behandler om lag 650 000 m3 vann pr. år og forsyner ca. 5800 personer. Vannkilden for dette vannverket er Tyrifjorden. Inntaksdybde ligger på 60 meter. Vannbehandlingen består av ozon/biofilter for farge fjerning og UV til desinfeksjon.
Sollihøgda vannverk, forsyner om lag 80 personer på Sollihøgda. Årlig forbruk er på 8000 m3, og vannkilden er grunnvann. Borehullet er 65m. Vannbehandlingen består av radonfjerning og desinfeksjon med UV.

Høydebasseng:
Kommunen har 6 høydebassenger med samlet kapasitet på 3000 m3.

Vannledninger:
Vi har 116000 meter med kommunale vannledninger, og 476 stk. vannkummer.

Vannprøver

Du finner vannprøveresultater på kommunens på innsyn/postliste. Her er lenke til de tre siste måneders resultater:

Hole vannverk

Arkivsak 24/180 - 212/51 - Analyserapport - Drikkevann - Hole vannverk - 2024 - Hole kommune

Sollihøgda vannverk

Arkivsak 24/327 - 238/81 - Analyserapport - drikkevann - Sollihøgda vannverk - 2024 - Hole kommune

Avløp

Kommunen har to renseanlegg: Hole RA som er  hovedanlegget og Sollihøgda RA. Hole RA er bygget opp som et konvensjonelt kjemisk renseanlegg med primærfelling. Det blir renset
500 000 m3 avløpsvann pr. år.
Sollihøgda RA er et gråvannsrenseanlegg.

Avløpspumpestasjoner
Hole har pr. i dag 50 avløpspumpestasjoner som er fordelt rundt om i kommunen. Disse pumper avløpsvann videre til Hole RA .

Avløpsledninger
Kommunen har ca. 82000 meter med kommunale avløpsledninger, og ca. 780 avløpskummer.
Det er ca.15000 meter kommunale overvannledninger.

Vis dovett!