Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. juli 2024 kl. 09:36

Sommertid på Publikumskontoret fra 15. juli

Publikumskontoret har sommertid 15.juli - 2. aug. Vår åpningstid er da kl. 10:00 - 13:00.

Les mer...
Perspektiv fra sydvest, med marka i bakgrunnen og Sollihøgda kapell lengst til venstre.

Perspektiv fra sydvest, med marka i bakgrunnen og Sollihøgda kapell lengst til venstre.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Krokskogporten

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 12. juni 2024
Oppdatert 11. juli 2024
Høringsperioden12. juni 2024 - 28. august 2024

Plan- og miljø vedtok i møtet, 10.06.24, å legge reguleringsplan for Krokskogporten på høring og offentlig ettersyn. Du kan nå si din mening om planforslaget innen 28. august.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10, samt vedtak i plan- og miljøutvalget 10.06.2024, sak 017/24, sendes forslag til detaljreguleringsplan for Krokskogporten, med plankart datert 07.05.2024, ut til høring og offentlig ettersyn, med følgende vilkår:  

  • Kommunens alternativ til planbestemmelser skal følge planforslaget. 
  • Før sluttbehandling av planen skal det utarbeides et miljøprogram.
  • Før sluttbehandling av planen skal ny trasé for høyspentanlegg være avklart, og faresone for HSP-anlegg skal være inntegnet langs traseen

Hva er hensikten med planforslaget?

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging i område avsatt til boligformål i kommunedelplan for Sollihøgda. Det tilrettelegges for en variert boligbebyggelse bestående av konsentrert småhusbebyggelse og terrassert blokkbebyggelse, fordelt på inntil 115 nye boenheter. Småhusbebyggelsen planlegges opptil 3 etasjer, og blokkbebyggelsen planlegges opptil 5-6 etasjer. Planforslaget legger også til rette for opparbeiding av infrastruktur. Sentrale tema i reguleringsplanprosessen har vært ivaretakelse av naturmangfold og vannmiljø, kulturminner, samt forbedring av trafikk- og støyforhold.

Saksdokumentene finner du her

Frist for innspill og merknader

Merknader til planforslaget kan sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no, innen 28. august 2024.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Perspektiv fra sydvest, med marka i bakgrunnen og Sollihøgda kapell lengst til venstre.

Perspektiv fra sydvest, med marka i bakgrunnen og Sollihøgda kapell lengst til venstre.