Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planprogram for Åsali er nå på høring.

Planprogram for Åsali er nå på høring.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Åsali

Informasjon

StatusVarsel om planoppstart
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Høringsperioden11. mai 2023 - 29. juni 2023

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, varsles det oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Åsali i Sundvollen. Planarbeidet utføres av LPO arkitekter AS på vegne av Sundvolden Eiendom AS.

Planområdet

Den foreslåtte planavgrensningen omfatter et areal på ca. 47 daa. Planområdet omfatter totalt 14 eiendommer og inkluderer deler av Åsaveien for å tilrettelegge for en eventuell utretting og utbedring av veien. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av det videre planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av boliger og kontor- og servicearbeidsplasser, samt sikre en god, helhetlig og bærekraftig utvikling av Sundvollen som tettsted. Sundvollen er i utvikling og står foran en vesentlig transformasjon i forbindelse med planene for ny jernbane og E16.
Økt vekst og behov for etablering av nye boliger og arbeidsplasser vil stå sentralt i utviklingen.


Planen skal tilrettelegge for gode, sentrumsnære boligområder med gangavstand til viktige funksjoner. Målet er å oppnå kvalitet og variasjon i boligtypene som etableres, blant annet gjennom en miks av eneboliger, rekkehus og en større andel leiligheter med gode forbindelser og utearealer mellom bebyggelsen.

Det vil vektlegges å tilrettelegge for leiligheter med variasjon i størrelser for å være et supplement til eksisterende boligtypologier.
Planen har som mål å tilrettelegge for fortetting og utvikling av Sundvollen i tråd med ambisjonene i kommunedelplanen. Utvikling av planområdet planlegges med fokus på bevaring av natur og landskap. Det er ønskelig å bevare landskapskarakteristikker, naturlig vegetasjon og stedskarakter og samtidig møte behovet for utvikling og fortetting.

Informasjonsmøte 5. juni på Sundvolden hotel

Det vil bli anledning til å snakke med forslagsstiller om planen under åpent informasjonsmøte på Sundvolden Hotel i Dronningveien 2 den 05.06.23 kl. 17:00-19:00. Der vil de foreløpige planene for Åsali bli presentert. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål om planen og motta innspill. Det vil også være mulig å få veiledning for hvordan man sender inn et offisielt innspill i plansaken.
Informasjon og relevante dokumenter for planarbeidet på Åsali vil bli lagt ut fortløpende på:Home | Sundvolden Eiendom AS

Frist for innspill, varslingsbrev og planprogram

Spørsmål og innspill til planen kan rettes til LPO arkitekter AS v/Marie Olsen på e-post: mo@lpo.no innen 29.06.2023, eller per post til:
LPO arkitekter AS v/ Marie Olsen
Pb. 7033 Majorstuen
0306 Oslo
Merk henvendelsen med «Åsali».

Varslingsbrevet kan leses her - FDF- dokument 

Planprogram - PDF- dokument 

Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Planprogram for Åsali er nå på høring.

Planprogram for Åsali er nå på høring.