Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planprogram for Storøya II er på høring.

Planprogram for Storøya II er på høring.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Storøya II

Informasjon

StatusVarsel om planoppstart
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Høringsperioden11. mai 2023 - 30. juni 2023

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for eiendommene 198/1 med tilhørende bruksnummer, 198/63-93, 96-127 m.fl., 198/95 og deler av 232/34, på Storøya i Hole kommune. Planarbeidet utføres av LPO arkitekter AS på vegne av Fossen Utvikling AS.

Planområdet

Varslet planområde omfatter hele Storøya og har et areal på ca. 2,9 km2, hvorav 1,9 km2 er landareal. Det er ikke planlagt ny bebyggelse i eksisterende hyttefelt eller på vestsiden av øya, men arealene er medtatt i planområdet etter ønske fra kommunen for å sikre en helhetlig plan for Storøya.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boliger på Storøya. Det skal legges vekt på å bevare kulturlandskapet, sikre en naturbasert utvikling, bygge opp under den rike kulturarven, ivareta friluftslivets interesser, få til et samspill mellom brukere av området og innfri helhetlig utvikling i henhold til FNs bærekraftsmål. Et viktig grep vil være å få en bedret adkomst til øya.


Hensikten med planarbeidet er å:

 • Avdekke østre deler av Storøya mht. utviklingspotensial for boliger.
 • Avdekke utviklingspotensialet for båthavna.
 • Avdekke forhold som kan styrke golfanlegget.
 •  Tilrettelegge for etablering av bebyggelse tilknyttet Hardraade Vikingskipforening
 • Åpne for en helhetlig og balansert utvikling av Storøya, der samspillet mellom landbruket, golfere, hyttefolket, båthavna, vikingskipforeningen, friluftslivet og kommunens øvrige innbyggere står i fokus.
 • Planen skal legge rammer for en langsiktig og framtidsrettet utvikling av øya gjennom en helhetlig plan.
 • Viktige plangrep blir: 
  •  Et tilrettelagt friluftsliv
  •  Bedret trafikal situasjon
 • Ivaretakelse av eksisterende landskapskvaliteter, kulturmiljøer og biologisk mangfold.

Informasjonsmøte 15. juni på Tyrifjord golfklubb

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte hos Tyrifjord Golfklubb (Hamarbispens vei 81) den 15.06.23 kl. 18.00-20.00. Der vil de foreløpige planene for Storøya bli presentert. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål om planen og motta innspill. Det vil også være mulig å få veiledning for hvordan man sender inn et offisielt innspill i plansaken.

Frist for innspill, varslingsbrev og planprogram

Spørsmål og innspill til varselet om oppstart og planprogrammet kan rettes til LPO arkitekter AS v/Randi Wøien på e-post: rw@lpo.no innen 30.06.2023, med kopi til: postmottak@hole.kommune.no
eller per post til:
LPO arkitekter AS v/ Randi Wøien
Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo
Merk henvendelsen med «Storøya II».

Varslingsbrevet kan du lese her - PDF-dokument

Planprogram - PDF-dokument
Vedlegg til planprogrammet - PDF-dokument

Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Neslandet

  Reguler hele Neslandet, ikke bare Utøya og Storøya slik at alle får vann og kloakk. Tyrifjorden er drikkevann til Oslo. Må bli elbåter og kajakker.Fint å utvikle Storøya videre.
  Hvorfor er Lien skjæret fredet.? Måkene hekker og slår seg til der og bygger rede, så går skjæret under vann som nå pga høyvann. Fuglene blir helt på styr. Nesten bedre de ikke hekker der, til info.

  2023-05-17 01:05:24
  [Svar]  Link
 • Neslandet

  Reguler hele Neslandet, ikke bare Utøya og Storøya slik at alle får vann og kloakk. Tyrifjorden er drikkevann til Oslo. Må bli elbåter og kajakker.Fint å utvikle Storøya videre.

  2023-05-17 00:59:38
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging av Storøya

  Det er syn at kommunen våres ikke har lært noe av at sundøya ble revet, nå skal dem gå løs på en av de finnest øyer vi har her i fjorden, bare for å få flere boligere, har vi ikke nok annen plass i kommunen å byge på en å begynne på øyene i fjorden. Dette vil ødelegge hele idylen vi har i denne kommunen. Hvorfor ikke stå litt opp for den fine naturen og idyllen vi har i kommunen våres. Det skal utbyges er bare for at noen få mensker skal tjene penger og igjen belaste oss andre med økte kostnader til skoler, kommunale avgifter osv. Hva med dyrelivet på øya. Nei til utbygging av Storøya, det vil ødelegge alt med idyllen vi har her.

  2023-05-16 14:59:32
  [Svar]  Link
Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Planprogram for Storøya II er på høring.

Planprogram for Storøya II er på høring.