Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planprogram for Storøya II er på høring.

Planprogram for Storøya II er på høring.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Storøya II

Informasjon

StatusVarsel om planoppstart
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Høringsperioden11. mai 2023 - 30. juni 2023

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for eiendommene 198/1 med tilhørende bruksnummer, 198/63-93, 96-127 m.fl., 198/95 og deler av 232/34, på Storøya i Hole kommune. Planarbeidet utføres av LPO arkitekter AS på vegne av Fossen Utvikling AS.

Planområdet

Varslet planområde omfatter hele Storøya og har et areal på ca. 2,9 km2, hvorav 1,9 km2 er landareal. Det er ikke planlagt ny bebyggelse i eksisterende hyttefelt eller på vestsiden av øya, men arealene er medtatt i planområdet etter ønske fra kommunen for å sikre en helhetlig plan for Storøya.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boliger på Storøya. Det skal legges vekt på å bevare kulturlandskapet, sikre en naturbasert utvikling, bygge opp under den rike kulturarven, ivareta friluftslivets interesser, få til et samspill mellom brukere av området og innfri helhetlig utvikling i henhold til FNs bærekraftsmål. Et viktig grep vil være å få en bedret adkomst til øya.


Hensikten med planarbeidet er å:

 • Avdekke østre deler av Storøya mht. utviklingspotensial for boliger.
 • Avdekke utviklingspotensialet for båthavna.
 • Avdekke forhold som kan styrke golfanlegget.
 •  Tilrettelegge for etablering av bebyggelse tilknyttet Hardraade Vikingskipforening
 • Åpne for en helhetlig og balansert utvikling av Storøya, der samspillet mellom landbruket, golfere, hyttefolket, båthavna, vikingskipforeningen, friluftslivet og kommunens øvrige innbyggere står i fokus.
 • Planen skal legge rammer for en langsiktig og framtidsrettet utvikling av øya gjennom en helhetlig plan.
 • Viktige plangrep blir: 
  •  Et tilrettelagt friluftsliv
  •  Bedret trafikal situasjon
 • Ivaretakelse av eksisterende landskapskvaliteter, kulturmiljøer og biologisk mangfold.

Informasjonsmøte 15. juni på Tyrifjord golfklubb

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte hos Tyrifjord Golfklubb (Hamarbispens vei 81) den 15.06.23 kl. 18.00-20.00. Der vil de foreløpige planene for Storøya bli presentert. Etter presentasjonen vil vi være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål om planen og motta innspill. Det vil også være mulig å få veiledning for hvordan man sender inn et offisielt innspill i plansaken.

Frist for innspill, varslingsbrev og planprogram

Spørsmål og innspill til varselet om oppstart og planprogrammet kan rettes til LPO arkitekter AS v/Randi Wøien på e-post: rw@lpo.no innen 30.06.2023, med kopi til: postmottak@hole.kommune.no
eller per post til:
LPO arkitekter AS v/ Randi Wøien
Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo
Merk henvendelsen med «Storøya II».

Varslingsbrevet kan du lese her - PDF-dokument

Planprogram - PDF-dokument
Vedlegg til planprogrammet - PDF-dokument

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Nei til utbygging av boliger på Storøya

  Jeg slutter meg til uttalelsene til Jan Skarpaas og Storøen velforening.
  Utbygging av Storøya vil være ødeleggende for naturen og dyrelivet. De som bruker Storøya til rekreasjonsområde vil miste denne muligheten. Planen bærer preg av et ønske om stor fortjeneste og ingen forståelse eller respekt for Storøya sitt særpreg og historie. Det er også verdt å nevne at avtalen mellom hytteeiere og Eirik Nørgaard ikke er nevnt med et ord. Ref uttalelsen fra Storøya velforening.

  2023-06-29 17:09:55
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging av boliger på Storøya

  Støtter opp under kommentarer fra Jan Skarpaas, ref artikkel Ringblad og kommentarer til planprogram:
  https://www.ringblad.no/storoya-en-perle-i-hole-kommune-under-sterkt-press/s/5-45-1674733 https://img3.custompublish.com/getfile.php/5184261.2423.psb7llznltwmmm/FORUM-fid42077-kommentarer+til+planprogrammet+(1).pdf?return=www.hole.kommune.no

  Storøya er et rekreasjonsområde for så mange. Det å bygge boliger på øya vil ødelegge øyas idylliske preg. Å komme seg fra og til øya krever bil. Jeg setter spørsmålstegn til å tilrettelegge for et stort boligområde på et slikt sted, og hvordan dette kan understøtte fokus på miljø.

  Dette er bare trist og gir ingen mening.

  2023-06-29 08:40:09
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging på Storøya

  Jeg slutter meg til uttalelsene til Jan Skarpaas og Storøen velforening. Syntes utbygging av den flotte øya er bare trist. Den er et rekreasjonssted for mange mennesker, hyttefolk og innbyggere i Hole. Kan heller ikke skjønne at dette har blitt godkjent.

  2023-06-28 15:45:27
  [Svar]  Link
 • Uttalelse til planprogram for Storøya II

  Vedlagte uttalelse sendes inn på vegne av styret i Storøen Velforening

  2023-06-27 12:13:38
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging av Storøya

  UTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR STORØYA II

  Kommuneplanens arealdel for 2021-2030 ble egengodkjent (med innsigelse) av Hole kommunestyre i møte 15.02.2021. Innsigelsen gjaldt Felt B5 på Storøya og først ved vedtak av 21.12.2022 i Kommunal- og distriktsdepartementet (Sp) ble området endelig godkjent som boligområde.
  I forbindelse med rullering av kommuneplanen ble det foreslått hele seks nye boligområder på Storøya. Med unntak av Felt B5, ble alle de foreslåtte boligområdene forkastet av kommunestyret, og gjeldende arealformål skulle videreføres for disse fem områdene i ny kommuneplan.
  På side tre i bestemmelsene til kommuneplanen fremkommer følgende:
  «Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Planområdet omfatter hele kommunen med unntak av kommunedelplanområdene for Sollihøgda, Sundvollen og Vik. Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende dokumenter som er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-5 til § 11-11, og skal legges til grunn ved behandling av planforslag og ved søknader om tiltak».
  Plankartet, dvs. arealformålene i kommuneplanen, skal følgelig legges til grunn ved behandling av nye planforslag i Hole kommune. Kommuneplanen skal være forutsigbar for både innbyggere, utbyggere og andre berørte i Hole kommune.
  Til tross for kommunestyrets vedtak i februar 2021, sendte LPO arkitekter AS i mars 2021 på vegne av Fossen Utvikling AS inn et forslag til et planprogram for Storøya med forslag om tre utbyggingsområder på øya. I tillegg til Felt B5 Blomsplassen, foreslo man også feltene Kuskeplassen og Fergeplassen som kommunestyret hadde forkastet bare to/tre uker tidligere.
  Da kommuneplanen som nevnt ovenfor skal legges til grunn ved behandling av planforslag og ved søknader om tiltak, burde man forventet at et forslag til planprogram direkte i strid med en nylig vedtatt kommuneplanen, ville bli forkastet.
  Plan- og miljøutvalget var imidlertid av en annen oppfatning, og godkjente i møte 07.06.2021 å legge planprogrammet ut på høring mot en stemme, Sp, og direkte i strid med kommunestyrets vedtak noen måneder tidligere.
  Som følge av at innsigelse fra Statsforvalteren ikke var avklart, ble det videre planarbeidet satt på vent, men nå er altså et revidert planprogram lagt ut på høring. Denne gang bare referert for plan- og miljøutvalget. I tillegg til Kuskeplassen og Fergeplassen som tidligere er forkastet, ønsker man også en mulig utvidelse av området Kuskeplassen inn mot hytteområdet i to retninger.
  Storøen Velforening avholdt årsmøte 17. juni 2023, og det ble fattet vedtak om at foreningens holdning til planprogrammet er at en eventuell utbygging må begrenses til et minimum og kun innenfor det området (B5) som er avsatt til boligområde i kommuneplanen. Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak av 15.02.2021, og da vi fortsatt har den samme kommuneplanen og det samme kommunestyret forventes at Holes politikere er tro mot egne vedtak.
  Av planprogrammet fremgår det at felt B5 Blomsplassen er på ca. 23 daa. Av saksframlegget til møtet i plan- og miljøutvalget den 08.05.2023 (referatsaken), fremgår det at det kan bygges mellom 60 og 90 boliger innenfor felt B5. Da det i tillegg til boliger må bygges veier, parkeringsplasser, lekeplasser etc. innenfor området på 23 daa, vil utbygging på 60-90 boliger bety en meget tett bebyggelse. Hvor i Hole bygger man så mange boliger på et så begrenset område? Kan man tillate en stor boligutbygging på en øy langt fra tettstedet Sundvollen og med så begrenset atkomst som planprogrammet legger opp til?
  Senest mandag den 26. juni i år oppsto det en brann på broa ut til Storøya. Brannen kunne fort ha medført så store ødeleggelser at broa ville blitt ufremkommelig. Hvordan tenker Holes politikere om en slik situasjon med flere hundre fastboende ute på øya?
  Uten at det har betydning for planarbeidet, så foreligger det en tinglyst avtale mellom grunneier og hytteeierne. Avtalen begrenser grunneiers mulighet for å utføre tiltak på området mellom gårdsveien og hytteområdet dersom dette er til ulempe for hytteeierne. Eventuelle slike tiltak er avhengig av avtale mellom partene. Slik avtale foreligger ikke pr. i dag.
  For øvrig slutter Velforeningen ved styret seg til høringsuttalelse fra Jan Fredrik Skarpaas.

  Ikke ødelegg en idyll, det kan aldri gjenskapes om øya bygges ut

  2023-06-26 21:41:56
  [Svar]  Link
 • Storøya II Planprogram

  Vedlagt mine innspill til planprogrammet

  2023-06-26 16:19:42
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging av boliger på Storøya

  Støtter opp under kommentarer fra Jan Skarpaas, ref artikkel Ringblad og kommentarer til planprogram:
  https://www.ringblad.no/storoya-en-perle-i-hole-kommune-under-sterkt-press/s/5-45-1674733 https://img3.custompublish.com/getfile.php/5184261.2423.psb7llznltwmmm/FORUM-fid42077-kommentarer+til+planprogrammet+(1).pdf?return=www.hole.kommune.no

  Storøya er et rekreasjonsområde for så mange. Det å bygge boliger på øya vil ødelegge øyas idylliske preg. Å komme seg fra og til øya krever bil. Jeg setter spørsmålstegn til å tilrettelegge for et stort boligområde på et slikt sted, og hvordan dette kan understøtte fokus på miljø.

  Dette er bare trist og gir ingen mening.

  2023-06-26 03:48:40
  [Svar]  Link
  • Re: Nei til utbygging av boliger på Storøya

   Vi støtter opp om Jan Skarpaas innspill til planprogrammet. Her stilles det mange saklige og viktige spørsmål.
   Planen bærer kun preg av størst mulig fortjeneste og ingen forståelse for Storøyas særpreg og historie.
   Mvh Kari og Trygve Angvik

   2023-06-26 19:29:39
    Link
 • Utbygging Storøya

  Vi slutter oss til kommentarene fra Jan Skapaas.
  Å presse boliger for 3-400 fastboende inn på en liten øy med en skranglete bru 4 km fra nærmeste knutepunkt - det er jo bare helt vanvittig.
  Registrer også at SP statsråden har gjort et vedtak mot sitt eget parti i Hole kommune.

  2023-06-22 21:25:55
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging på Storøya

  Dette er trist! Hvordan stemmer utbygging av boliger i dette friluftsområdet med arealstrategien som kommunen har vedtatt som del av samfunnsdelen til kommuneplanen, der det går fram at byggeområde i tettstadene skal tas i bruk før areal utanfor tettstadene blir omdisponerte.
  Mange bruker Storøya til rekreasjon og naturopplevelser, dette får store konsekvenser for nærturterreng for hyttefolket, beboere i Klokkerlia og øvrige som benytter Storøya som turområde.
  Boligbygging på Storøya medvirker ikke til mål om å utvikle kompakte byer og tettstader, redusere transportbehovet og leggje til rette for klima- og miljøvennlege transportformer. De foreslåtte boligområdene ligger mer enn 3 km fra Sundvollen sentrum ( målt langs vei), og områdne må regnes som bilbasert. Det vil bli behov for offentlig transport bla. til skoler.

  I en tid med fokus på miljø er vanskelig å finne konsistens i planen om boligbygging på Storøya i dette omfanget.

  Jeg blir trist av å tenke på hva dette vil bety.

  2023-06-22 11:23:36
  [Svar]  Link
 • Neslandet

  Reguler hele Neslandet, ikke bare Utøya og Storøya slik at alle får vann og kloakk. Tyrifjorden er drikkevann til Oslo. Må bli elbåter og kajakker.Fint å utvikle Storøya videre.
  Hvorfor er Lien skjæret fredet.? Måkene hekker og slår seg til der og bygger rede, så går skjæret under vann som nå pga høyvann. Fuglene blir helt på styr. Nesten bedre de ikke hekker der, til info.

  2023-05-17 01:05:24
  [Svar]  Link
 • Neslandet

  Reguler hele Neslandet, ikke bare Utøya og Storøya slik at alle får vann og kloakk. Tyrifjorden er drikkevann til Oslo. Må bli elbåter og kajakker.Fint å utvikle Storøya videre.

  2023-05-17 00:59:38
  [Svar]  Link
 • Nei til utbygging av Storøya

  Det er syn at kommunen våres ikke har lært noe av at sundøya ble revet, nå skal dem gå løs på en av de finnest øyer vi har her i fjorden, bare for å få flere boligere, har vi ikke nok annen plass i kommunen å byge på en å begynne på øyene i fjorden. Dette vil ødelegge hele idylen vi har i denne kommunen. Hvorfor ikke stå litt opp for den fine naturen og idyllen vi har i kommunen våres. Det skal utbyges er bare for at noen få mensker skal tjene penger og igjen belaste oss andre med økte kostnader til skoler, kommunale avgifter osv. Hva med dyrelivet på øya. Nei til utbygging av Storøya, det vil ødelegge alt med idyllen vi har her.

  2023-05-16 14:59:32
  [Svar]  Link
Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Planprogram for Storøya II er på høring.

Planprogram for Storøya II er på høring.