Avgrensning av planområdet

Planarbeidet vil omfatte hele GBNR 231/213, samt Dronningveien i full bredde. Se vedlagt planavgrensning.

Forslagstiller og planlegger

Forslagsstiller er Sandvold Boliger AS.

Fagkyndig/planlegger for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Hensikten med planarbeidet

Det er ønskelig å tilrettelegge for et boligprosjekt i form av leilighetsbygg, i tråd med føringer gitt i gjeldende kommunedelplan for Sundvollen. Utviklingen skal ha fokus på gode bokvaliteter i et sentrumsnært område, og skal videreføre og sikre eksisterende grøntstruktur langs bekkedraget.

Planstatus

I gjeldende Kommunedelplan for Sundvollen 2020-230 er området avsatt til sentrumsbebyggelse, med byggehøyder inntil 21m og utnyttelse på 100% BRA.

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende rekkefølgebestemmelser, og forøvrig svare ut øvrige føringer gitt i gjeldende plan. Planforslaget vil forholde seg til gjeldende høyder og krav til uteopphold, lek etc, men vil utfordre gjeldende plan når det gjelder regulert %BRA. Dette vil videre utredes i planarbeidet.

Vurdering av krav om konsekvensvurdering

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Da tiltaket er i tråd med overordnete planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Åpent møte 

I forbindelse med varsel om oppstart, inviteres det til et åpent møte der det vil bli gitt informasjon om foreløpige planer. Møtet avholdes 13.09.2022 klokken 17.00, på Herredshuset i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse

Innspill, innsendelse og frist

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian,
Pb 9407, 3023 Drammen, eller på e-post: lian@heras.no

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 08.10.2022