Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. november:

Velkommen til ny nettside!

Hole kommune lanserer ny nettside. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner frem til den informasjon... Les mer

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for eiendom GBNR 231/213 Dronningveien - Møllebekken

Informasjon

StatusPlanlegging igangsatt
Siste behandlingTatt til behandling
Publisert 14. september 2022
Oppdatert 05. desember 2022
Høringsperioden14. september 2022 - 08. oktober 2022

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for GBNR 231/213 Dronningveien/Sundvollen i Hole kommune.

Avgrensning av planområdet

Planarbeidet vil omfatte hele GBNR 231/213, samt Dronningveien i full bredde. Se vedlagt planavgrensning.

Forslagstiller og planlegger

Forslagsstiller er Sandvold Boliger AS.

Fagkyndig/planlegger for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Hensikten med planarbeidet

Det er ønskelig å tilrettelegge for et boligprosjekt i form av leilighetsbygg, i tråd med føringer gitt i gjeldende kommunedelplan for Sundvollen. Utviklingen skal ha fokus på gode bokvaliteter i et sentrumsnært område, og skal videreføre og sikre eksisterende grøntstruktur langs bekkedraget.

Planstatus

I gjeldende Kommunedelplan for Sundvollen 2020-230 er området avsatt til sentrumsbebyggelse, med byggehøyder inntil 21m og utnyttelse på 100% BRA.

Planforslaget vil forholde seg til gjeldende rekkefølgebestemmelser, og forøvrig svare ut øvrige føringer gitt i gjeldende plan. Planforslaget vil forholde seg til gjeldende høyder og krav til uteopphold, lek etc, men vil utfordre gjeldende plan når det gjelder regulert %BRA. Dette vil videre utredes i planarbeidet.

Vurdering av krav om konsekvensvurdering

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Da tiltaket er i tråd med overordnete planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Åpent møte 

I forbindelse med varsel om oppstart, inviteres det til et åpent møte der det vil bli gitt informasjon om foreløpige planer. Møtet avholdes 13.09.2022 klokken 17.00, på Herredshuset i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse

Innspill, innsendelse og frist

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian,
Pb 9407, 3023 Drammen, eller på e-post: lian@heras.no

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 08.10.2022

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Uttalelse til saken


Uttalelsen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen "Send skjult uttalelse" og fyll ut skjemaet under

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.