Bøkene selges i Hole bibliotek og i Herredshuset

"Det var her det begynte" er tittelen på bind seks, som omtaler Holes historie fra de tidligste tider og fram til våre dager.

De fem første bøkene omhandler bosettingshistorien i de forskjellige fjerdingene i kommunen.

Bind 6 forteller om alt fra geologi, istid og steinalder til den spennende sagatida da Hole fostret flere norske rikskonger. Vi kan også lese om næringsliv, kirke, tømmerfløting, husmannsvesen, forsvar og krig. Den generelle bygdehistorien inneholder også Krokskogens finner, trekølbrenning og seterliv. Kultur- og foreningslivet i bygda har også fått sin fortjente plass.

 Gudmund Bakke har forfattet alle bøkene.

Pris kr. 100 per bind.

Bind 1 – Årnesfjerdingen

Bind 2 – Steinsfjerdingen

Bind 3 – Røyse/Holefjerdingen

Bind 4 – Røyse/Bønsnesfjerdingen

Bind 5 -  Østsida av fjorden og Krokskogen

Bind 6 - Historien om Hole

Innholdsregister bind 1-5

Ved å laste ned boka på lenkene ovenfor (tar litt tid) kan du klikke på søk-symbolet (en kikkert) for å søke etter en hvilket som helst tekst, navn, gårdsnummer etc i hele boka. Svartiden er kort, men nedlastingen tar tid da det er store filer.