Planstrategien legger føringer for blant annet arealplanene, og er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i den kommende fireårsperioden for å imøtekomme kommunens behov, herunder om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Gjeldende planstrategi for Hole kommune kan du finne her. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og gir rammer for utvikling av samfunnet og forvaltningen av arealressursene i kommunen. Kommuneplanen består av både en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen har en viktig rolle som verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk styring, politisk styring og medvirkning. Den viser ønsket utvikling av byen, kommunens langsiktige mål og strategier og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. Arealdelen fastlegger hva de forskjellige arealene i kommunen kan brukes til, for eksempel hvor det allerede er eller hvor det skal utvikles nye boligområder.

Gjeldene kommuneplan for Hole kommune finner du her. Planområdet omfatter hele kommunen med unntak av kommunedelplanområdene for Sollihøgda, Sundvollen, Vik og Helgelandsmoen.

Kommunedelplanen er også en overordnet plan, men for et område i kommunen hvor det er behov for mer detaljer. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema med tilhørende kartdel og bestemmelser.  Gjeldende kommunedelplaner for Sundvollen og Sollihøgda finner du her. Planprogrammet for kommunedelplanen for Vik er vedtatt, som du finner her. Kommunedelplanen for Helgelandsmoen er under arbeid. For sistnevnte områder vil kommuneplanen for 2009-2019 gjelde frem til det vedtas nye kommunedelplaner.

Reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. En reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig for rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

En reguleringsplan kan utformes som områdeplan eller detaljplan: 

  • Områderegulering gjennomføres av kommunen selv (eller av andre myndigheter eller private aktører på oppdrag fra kommunen), i tilfeller hvor det er behov for å gi mer detaljerte, områdevis avklaringer av arealbruken.
  • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Slike planer kan fremmes av private aktører, organisasjoner og andre myndigheter.