Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utarbeide reguleringsplan?

Slik er prosessen: 

Planinitiativ

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. Dersom du skal utarbeide en reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert, må du kontakte en fagkyndig konsulent.

Er du tiltakshaver eller forslagsstiller og ønsker å starte et reguleringsarbeid må du sende inn ønske om oppstartsmøte på e-post.

Innsending av planinitiativ

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen, ved å angi hva som tenkes realisert, og hvor dette ønskes gjennomført. Vurderes planinitiativet som urealistisk, vil du bli underrettet om dette skriftlig innen tre uker.

Vurderes planinitiativet som realistisk, blir planen tildelt en saksbehandler. Saksbehandler vil kalle inn til et oppstartsmøte.

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet berammes som regel ca. tre uker etter at planinitiativet er mottatt. I møtet vil kommunen orientere om de viktigste rammene, problemstillingene og planprosessen. Oppstartsmøtet er en gebyrlagt tjeneste, prisene finner du her.

 

Oppstart

Planarbeidet kunngjøres

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i lokalavisen og i brev som sendes til direkte berørte parter. De viktigste opplysningene som blir oppgitt i brevet er planens avgrensning og formålet med planarbeidet.

Frist for innspill

Hvis du har innspill til området det er varslet en reguleringsplan for, må du komme med innspill innen fristen som står i varslingsbrevet. Innspillene som har kommet inn blir gått gjennom av de som utarbeider reguleringsplanen. 

Planforslag utarbeides

Planforslag

Komplett utarbeidet planforslag skal behandles etter pbl. § 12-10, og krav som kommunen har gitt. Planforslaget skal bestå plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

12 uker behandlingstid

Når komplett og entydig planforslag er mottatt av kommunen, skal kommunen innen 12 uker, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstiller innen tre uker underrettes med brev.

Høring og offentlig ettersyn

Høring

Planforslaget skal sendes på høring til berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner. Høringsfristen er minst 6 uker. 

Offentlig ettersyn

Planforslaget skal også legges ut på offentlig ettersyn, som blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Alle relevante dokumenter skal være tilgjengelige, slik at berørte parter kan komme med synspunkter til forslaget. Fristen for å gi uttalelse til planforslaget skal være minst 6 uker.

Merknadsbehandling - bearbeiding av planforslag

Merknader oversendes til forslagsstiller

Forslagsstiller oppsummerer og kommenterer merknadene som har kommet inn.

Evnt. endringer

Større endringer som følge av merknadene kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Vedtak av plan og klage

Vedtak i kommunestyret

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak. Det er kommunestyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Kommunestyret må treffe vedtak senest 12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet.

Klage på reguleringsvedtaket

Hvis du har rettslig klageinteresse i saken, er klagefristen tre uker fra du mottok vedtaket. Dersom kommunestyret ikke blir enig i klagen sendes klagesaken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.