I hvilke typer saker kan man vurdere å søke om dispensasjon?

  • Dersom naboen din ikke ønsker å gi samtykke til plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
  • Dersom du ønsker å bygge høyere eller større enn det reglene i kommuneplan/ reguleringsplan tillater.
  • Dersom det er byggeforbud i området f.eks. i LNF-område, i 100m sonen langs vann- og vassdrag og i marka. 
  • Dersom du ønsker å bygge utenfor angitte byggelinjer i reguleringsplanen.

Kriterier for dispensasjon

Ingen har krav på å få dispensasjon. Politisk vedtatte planer og andre bestemmelser skal som hovedregel alltid følges.

Ved søknad om dispensasjon vurderes det om hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det skal med andre ord mye til for å kunne innvilge dispensasjon.

Dersom det skal være mulig å gi dispensasjon må det foreligge fordeler som er klart større enn ulempene ved å tillate tiltak. Personlige fordeler for søker skal ikke tillegges vekt i en slik vurdering. Det er kun fordeler for samfunnet (helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet) som kan gi grunnlag for å avvike fra planbestemmelse og loven.

Dispensasjon etter pbl. 19-2 (dispensasjonsvedtaket) kan gis permanent eller midlertidig. Når dispensasjonen gis midlertidig, må søkeren ved dispensasjonstidens utløp fjerne oppførte eller opphøre midlertidig bruk uten utgift for kommunen.

Det kan også knyttes spesielle vilkår til en dispensasjon.

Søk dispensasjon

Når man må søke om dispensasjon, så må det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på skjemaet ”Nabovarsel” i rubrikken ”Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder” at man søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskrifter det gjelder. Eller man kan merke av for at det ligger ved en kopi av brevet/dispensasjonssøknaden (sammen med kopi av tegninger og kart som også skal følge nabovarselet).

Bruk søknadsskjema nedenfor under Skjema.