Enkelt tilbygg

Ett enkelt tilbygg på bebygd eiendom hvor verken samlet bruksareal(BRA) eller bebygd areal(BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Avstand til nabogrense skal være i samsvar med pbl § 29-4.

Frittliggende garasje/uthus e.l

En enkelt frittliggende bygning på bebygd eiendom hvor verken samlet bruksareal(BRA) eller bebygd areal(BYA) er over 70 m².

Bygget kan oppføres i èn etasje pluss kjeller. Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal på mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal.
Bygget kan ikke brukes til beboelse.

Bruksendring innenfor en bruksenhet

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. er omgjøring av bod til soverom/oppholdsrom. Bestemmelsen gjelder kun innenfor en bruksenhet. Den omfatter heller ikke bruksendring av rom som er tilleggsdel som ikke er fysisk tilknyttet rom som er hoveddel.

Skilt og reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning som er mindre enn 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklame-innretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Driftsbygninger i landbruket

En gårdbruker kan selv søke om og oppføre, plassere, endre, reparere og rive ”alminnelige driftsbygninger” i landbruket. Han kan også ta i bruk annen bygning som driftsbygning (bruksendring). Unntaket gjelder driftsbygninger som ikke overstiger 1 000 m² BRA. Driftsbygninger større enn 1 000 m² anses å være av en slik størrelse og kompleksitet at de ikke kan forestås av gårdbrukeren selv. Overstiger driftsbygningen 1 000 m² BRA kreves det ansvarlige foretak.

ebyggesøk er digital byggesøknad for private
eByggesøk er digital byggesøknad for private

eByggesøk - digital veileder og søknadsløsning

Nå har Hole kommune gjort det enklere for innbyggerne å søke om å bygge, rive eller bruksendre på egen eiendom. eByggesøk er en digital veileder, som viser deg stegvis hvordan du fyller ut søknaden, sender nabovarsel, innsending til kommunen og ferdigattest.

Det vil bli raskere behandlingstid, mindre feilretting, kommunens ansatte sparer mye ressurser i saksbehandling og søknaden er komplett når den leveres.

Hole kommune betaler gebyret for bruk av søknadsløsningen i eByggesøk. (Dette gjelder ikke byggesaksgebyr til kommunen.)

eByggesøk er tilgjengelig hele døgnet. 

Gå til eByggesøk her.