Om tjenesten

PPT er en nær samarbeidspart til skoler og barnehager på individ- og systemnivå. Vi skal bistå med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at barn og elever får et inkluderende tilbud. Vi skal samarbeide om tidlig innsats og forebygging, og rundt elever med alvorlig skolefravær.  

Logopedtjenesten ligger under PPT, men krever egen henvisning.

Hva gjør vi

Vi gir rådgivning til foreldre, elever, skoler og barnehager. Vi skal bistå barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Vi veileder og utreder, og vurderer barnets behov for tilrettelegging i barnehagen eller skolen. I tillegg til individrettet arbeid, har vi høyt fokus på systemrettet arbeid og den allmennpedagogiske tilretteleggingen. Det skal, både i skole og barnehage, utredes om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Det gjøres en vurdering av omfang for spesialpedagogisk hjelp og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha. Arbeidet munner ut i en sakkyndig vurdering.

Hva kan man få hjelp til?

Vi hjelper barn og ungdom med vansker på disse områdene:

 • Språk- og talevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale- og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • Matematikkvansker
 • Ikke-språklige lærevansker
 • Alvorlig skolefravær 

Hva styrer tjenesten

Vårt mandat er hjemlet i Opplæringsloven §5-6 og Barnehageloven § 33. Vi skal i henhold til lovverket utarbeide en sakkyndig vurdering, og vurdere i hvilken grad et barn har rett til spesialundervisning i skolen jf. Opplæringsloven § 5-1, og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen jf. Barnehageloven § 31.

Hva er en sakkyndig vurdering

En sakkyndig vurdering har to hovedelementer, utreding og tilrådning. Det gjøres en vurdering av om barnet eller eleven har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Hvis ikke, gir dette grunnlag for rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Hvilke utredninger som gjøres avhenger av type utfordring og vanske, men gjøres i nært samarbeid med barnet/eleven, foresatte og skole/barnehage. Barnehageloven og Opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til denne retten, det er det PPT som gjør. Sakkyndige vurderinger kan handle om:

 • Spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
 • Tidlig eller utsatt skolestart
 • Fritak fra opplæringsplikten
 • Fritak for karakterer
 • Tegn- og punktskriftopplæring
 • Rett til alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående skole
 • Nærværstiltak for elever med alvorlig skolefravær

Logopedtjenesten

Logopedi er et fagområde som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Evnen til å utvikle språket og tale er av stor betydning for vår utvikling, og vansker med disse områdene er derfor viktig å følge opp tidlig. Vansker med språk og tale kan oppstå som en følge av forsinkelse av språkutviklingen, en medfødt vanske eller sykdom/skade.

Barn trenger tid til å utvikle lyder og språket sitt. Mange barn tilegner seg språk og de aller fleste språklyder i løpet av barnehagetiden, men gjerne med unntak av r-, s-, kj- og skj-lyden. Disse lærer de fleste barn først etter skolestart.

Barnet må være fylt 7 år før henvisning for å jobbe med r- lyden og lesping. Sistnevnte fordrer at barnet har fått nye fortenner oppe og nede. Stamming anbefales raskt henvist.

Før henvisning til logoped skal barnet ha testet hørsel hos øre-nese-halsspesialist. Dette er fordi et hørselstap i de fleste tilfeller vil påvirke talespråket til barnet, og derfor må være kartlagt.

Logopedtjenesten vurderer hva slags oppfølging som tilbys. Som oftest gis det veiledning til barnehagene som videre følger dette opp. I noen tilfeller gis veiledning direkte til foresatte og barn/elev. Dette avklares med logoped.

Slik henviser du

Du som forelder kan ta kontakt med barnehagen eller skolen dersom du er bekymret for ditt barns utvikling. Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, kan du ta direkte kontakt med oss, eller med helsestasjonen.