Kvalitet og innhold

Vi har en visjon om å være «verdens beste barnehage»

Det innebærer å hele tiden være bevisst på egen praksis, og sammen sørge for utvikling og forbedring.
Verdiene våre skal reflektere personalets holdninger, og fungerer som en veileder i arbeidet med å være verdens beste barnehage.

En helt sentral del i barnehagens pedagogiske grunnsyn er bruk av naturen:

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.»

I tillegg til dette grunnsynet, skal følgende tre verdier være styrende for vår pedagogiske praksis og synliggjøres i hverdagen:

  • Lek: Leken skal ha en sentral plass i Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
  • Glumor: Glede og humor skal prege ansattes og barns hverdag.
  • Inkludering: Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre det enkelte barns plass og verdi i fellesskapet.

Alt vi gjør for og med barna i Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage skal bidra positivt i barnas danningsprosess og skape minner for livet!

Åpningstider

Våre åpningstider er kl. 07.15 - 16.30.

Årshjul/virksomhetsplan

Barnehagens årshjul finner du her: Årsplan (framsikt.net)