Hole kommune har ingen slik lokal forskrift, men det finnes noen generelle regler for utendørsbrenning med tanke på brannsikkerhet, miljø og helse til mennesker og dyr i omgivelsene. Disse ønsker vi at innbyggerne våre tar hensyn til.

Brannsikkerhet

Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:

Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen.

Utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødsentral før brenning.

Brenning må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann, noe som kan føre til unødig bekymring i befolkningen og unødige utrykninger.

Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon.

Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder).

Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokke.

Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. (Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser.)

Dersom skogbrannfaren er høy, kan brannsjefen legge ned totalforbud mot utendørsbrenning. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild utendørs i det hele tatt. Grilling i egen hage er likevel tillatt, så lenge en passer godt på. Informasjon om totalforbud formidles på brannvesenets og kommunens hjemmesider og i lokale medier.

Luftforurensning og andre miljøhensyn

Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og annen behandlet trevirke, isolasjonsmateriale, plast eller andre material rester fra rivnings- eller byggeprosjekter, skal leveres til godkjente mottak.  

Som privatperson har du lov å brenne små mengder av tørt hageavfall (kvister, gress, gammelt løv) på egen eiendom. Landbruket har tillatelse til bråtebrenning, halmbrenning og flatebrenning i skogbruket. 

Det forutsettes at det ikke medfører fare for helsemessige ulemper (se punk “helse” under).

Man bør likevel vurdere kritisk om bålbrenningen er nødvendig, selv om sikkerheten og helsehensyn er ivaretatt. All brenning av organisk materiale er en tap av ressurser, frigir klimagasser samt partikler som forringer luftkvaliteten i nærmiljøet. Dessuten burde all hageavfall som har blitt lagret i en haug flyttes på før den blir brent slik at evt. smådyr som holder til der kan flytte på seg. 

Alternativer til brenning kan være kompostering, ellers leveres den til gjenvinningsstasjon hos HRA og får nytt liv som hage- eller kompostjord.

NB! At man har meldt inn til nødsentral at man skal brenne bål er ikke en “godkjenning” av bålet. Den som brenner bål må vurdere helse- og miljøaspektet selv. Er du i tvil, kontakt miljørådgiver i kommunen.

Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Helse

Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk er giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. Røyken fra et bål med hageavfall, særlig hvis bålet er vått, kan bli liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Støv- og sotutslipp fra bråtebrannrøyk er bærere av karbonmonoksid, aske og stoffer som er helseskadelige. I tillegg har man sjenansen og nedsmussingen av støvutslippet.

Hole kommune oppfordrer sterkt til å unngå utendørsbrenning i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner.

Mer informasjon

Informasjon om bålbrenning fra Ringerike brann- og redningstjeneste: Ringerike kommune - Bålbrenning

Informasjon om levering av hageavfall og annen type avfall: HRA - Forsiden