Klimagassutslipp

Miljødirektoratet fører den offisielle klimagasstatistikken for kommuner og fylker i Norge.

Her finner du informasjon om Hole kommunes tall for direkte klimagassutslipp og for utslipp og opptak fra arealendringer og skogbruk.

For mer informasjon om klimagassutslipp, klimaendringer og klimatilpasning i Norge og internasjonalt, se Miljøstatus klima

Kommunens klimamål

Kommunestyret vedtok i mars 2022 følgende klimamål (se også Dokument 22/1922 - Hole kommunes mål for reduksjon av klimagassutslipp - Hole kommune)

For Hole samfunnet: 
Direkte klimagassutslipp i Hole er redusert med minst 55 % innen 2030, og 95 % innen 2050, sammenlignet med 2009. 
 
For egen virksomhet: 
Hole kommunes egen virksomhet er fossilfri* innen 2028, og kommunens klimafotavtrykk er redusert med 55 % innen 2030, og 95 % innen 2050 (sammenlignet med 2009). 
 
Karbonlagring: 
I 2050 skal det bindes mer karbon i Hole kommune enn i 2015, gjennom stabilisering av opptak relatert til skog og arealbruksendringer, og økning av karbonlagring i bygg og jord. 
*Dvs. all oppvarming av kommunens eide og leide eiendommer, egne motorkjøretøy, motorredskaper og innkjøpte tjenester er erstattet med bærekraftige fossilfrie alternativer, fortrinnsvis elektrisitet, hydrogen eller biogass. 
 
Du finner også mer informasjon om Hole kommunes klimagassutslipp, kommunens klimamål og tiltak i vårt klimabudsjett. Klimabudsjettet 2022 ble vedtatt basert på midlertidige klimamål.

Naturmangfold

Innhold under utarbeidelse. 

Vann og vassdrag

Innhold under utarbeidelse. 

Forurensning

Hole er en kommune uten store, åpenbare forurensningskilder som store industribedrifter, men langtransportert forurensning som f.eks. miljøgifter, biologisk forurensning gjennom fremmede arter, grunnforurensning fra ulovlige eller gamle deponier, samt avrenning fra veier, tettsteder og landbruksarealer finnes også i Hole. 

Miljødirektoratets database for grunnforurensning inneholder noen registreringer for Hole kommune. For status på vannmiljø, se punktet over.

For mer informasjon om forurensning i Norge og internasjonalt, se Miljøstatus forurensning.