Generelt om forsøpling og forurensning

Alle har en plikt til å unngå forurensning. Dette er den viktigste paragrafen (§7) i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Forurensning kan ha mange former, hvorav den meste åpenbare er forsøpling. Forurensning er oftest mer diffust. Noe som sprer seg i naturen, vannmiljø eller jorda. Er du bekymret for forsøpling eller forurensning, ta kontakt med kommunen. 

Nedgravde oljetanker / fyring med mineralolje

Siden 1.1.2020 er det forbudt å brenne mineralolje til oppvarming av bygninger. Det finnes noen unntak, men også disse må avvikle oppvarming med fossilt olje innen 31.12.2024. 

Dersom du fortsatt har en nedgravd oljetank på din eiendom, som ikke har blitt sikret på en godkjent måte, så er dette nå ulovlig og må gjøres omgående. Du må du få gjort dette selv om tanken ikke er i bruk. Eieren av oljetanken har ansvar for å unngå forurensning og treffe tiltak dersom forurensning oppstår, også etter at oljetanken tas ut av bruk. Oljetanker vil alltid inneholde restolje, også når de er «fyrt tomme». For å unngå søl og uhell er det derfor viktig at tanken først tømmes av en godkjent entreprenør. 

Etter at tanken er sikret (tømt, renest og påfyllings-/lufterør fjernet) kan den enten graves opp og leveres på godkjent mottak, eller forbli i bakken og fylles igjen med stabile masser. 

Du må melde fra til kommunen om at oljetanken er sikret. De fleste entreprenører som sikrer tanken gjør dette for det. Vi har rett til å kreve at du fjerner oljetanken dersom du ikke kan dokumentere at du har sikret den etter en akseptert metode.

Du kan også lese mer om fremgangsmåten her:  Oljefri 

Her finner du lovforskriften Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger - Lovdata

Forebygge luftforurensning

Dette kan du gjøre for bedre luftkvalitet i vår kommune: 

Tips til hvordan du kan bidra til bedre luft (miljodirektoratet.no)

Vi oppfordrer også til å unngå eller minimere utendørsbrenning (NB! brenning av avfall er forbudt!). Les mer her om når det er tillatt å brenne hageavfall, og her for spørsmål om bålbrenning.

Er du bekymret for luftkvaliteten der du bor, ta kontakt med kommunelege.

Håndtering og deponering av overskuddsnø (snødeponi)

Brøytesnø kan inneholde betydelige mengder med miljøgifter og søppel. Derfor er det ikke lov å tippe den i vann og vassdrag, og deponering må skje på godkjente plasser.

Miljømyndighetene har de siste årene satt økt fokus på forurensning som brøytesnø spesielt fra parkeringsplasser og veier, kan inneholde. Miljøgifter og søppel kan spres når denne snøen kjøres bort og dumpes dumpes i vassdrag eller lagres på andre steder der snøen ved smelting utgjør en forurensningsfare. Det gjelder derfor spesielle regler og hensyn for virksomheter, både oppdragsgivere og utførende, som håndterer snømasser.

"Informasjonsskriv til virksomheter som håndterer og deponerer overskuddssnø" gir mer bakgrunn og veiledning om hva som er påkrevd for at snøhåndteringen skal være lovlig.

Informasjon til virksomheter som håndterer og deponerer overskuddssnø i Hole kommune - 28 nov 2019.pdf

Hva er overskuddssnø?
Som overskuddssnø anses all snø som må fjernes fra der den er brøytet, f.eks. parkeringsplasser, veier, busslommer, gårdsplasser e.l. og legges på et annet sted. All dumping av snø anses som håndtering av overskuddsnø.

Biologisk forurensning (fremmede arter)

Denne typen forurensning er det ikke så lett å oppdage, fordi den ser ut som den hører hjemme i naturen. Men:
 
"Organismer som flyttes av mennesker til steder de ikke forekommer naturlig omtales som fremmede arter. Noen av disse kan gjøre stor skade på naturen." 
 
Les mer om fremmede arter hos Miljødirektoratet eller hos Artsdatabanken
Her finner du et interaktivt kart med registreringer av fremmede arter med risiko for spredning i Hole. 
 
 

Utslipp fra private avløpsanlegg

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller ikke kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du bygge et privat avløpsanlegg. For å få lov til det, må du bruke en nøytral fagkyndig som kan prosjektere et slikt anlegg og søke om utslippstillatelse.

Siden 1.1.2021 er Hole kommune en del av det interkommunale samarbeidet om tilsyn med små avløpsanlegg (tilsynskontoret). Det betyr at alle søknader om utslippstillatelse samt spørsmål rundt private avløpsanlegg opp til en størrelse av 50 pe (1 pe= 1 person), rettes direkte til tilsynskontoret. 

Her finner du kontaktinformasjon, krav og mye informasjon rundt om private avløpsanlegg:

Tilsynet for små avløpsanlegg - Lier kommune

For anlegg med større kapasitet enn 50pe, ta kontakt med kommunens miljørådgiver.

For mer informasjon om vann og avløp, samt utslipp, se her (lenke til VA utslipp).

Utslipp av olje og fettholdig avløpsvann

Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp/ påslipp av oljeholdig avløpsvann (oljeutskiller), og påslipp av avløpsvann (fett mm.), fra virksomheter. For å etablere og eller endre utslipp og påslipp, må du først søke kommunen om tillatelse.