Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og for å nå nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslipp. Hvordan Hole skal jobbe for dette målet er beskrevet i kommuneplanen for klima og miljø. Planen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2022, og har i forkant vært gjennom en bred høringsprosess i både kommunen og regionen. 

Hva handler planen om?

Planen forankrer Hole kommunes ansvar og ambisjoner på området klima og miljø, og hvordan kommunen møter utfordringene som følger av klima- og naturkrisen. Tiltak mot klimaendringene, ivaretagelse av naturmangfold, vann og vassdrag er egne satsingsområder for kommunen. Planen fungerer både som kunnskapsgrunnlag og som et strategisk dokument for hvordan vi jobber som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter, innkjøper og eier innenfor områdene: 

1. Klimagassutslipp

2. Naturmangfold

3. Vannmiljø

Det legges også stor vekt på koblingen mellom klima, miljø og folkehelse, og hvordan tiltak kan bidra til klimatilpasning.