Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.

Med utmark menes:

 • udyrket mark
 • veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil (traktorveier)
 • veg som ikke er brøytet for kjøring med bil

Tillatt ferdsel (utenfor verneområder):

 • offentlige nytteformal, som f.eks. redningstjenester, politi, tilsyn, drift av offentlige veier og anlegg
 • nyttekjøring knyttet til skogsdrift
 • transport av jaktutbytte fra storviltjakt 

Dispensasjon

Etter søknad om dispensasjon kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. Bruk dette søknadsskjemaet og les veilederen. Har du fortsatt spørsmål, ta kontakt med miljørådgiver.

Viktig:

 • Det oppfordres til å søke om motorferdsel tillatelser i god tid. Minimum saksbehandlingstid er tre uker, og søknader som viser til "særlig behov" må behandles politisk og må påregnes lengre behandlingstid.
 • Dersom omsøkt trasé berører et eller flere verneområder må det søkes om tillatelse fra Statsforvalteren, som er vernemyndighet.

Ta kontakt med miljørådgiver dersom du har spørsmål angående temaet. 

Mer informasjon finnes i regelverket: motorferdselloven, motorferdselforskriften og i den lokale forskriften i Hole.

Motorferdsel på islagt vann

Motorferdsel på islagt vann er i utgangspunktet forbudt, uavhengig av vannets-/vassdragets størrelse.

Kommunen kan gi dispensasjon for aktiviteter som legger til rette for allmennferdsel, som f.eks. skøytebaner eller skiløyper. Denne typen motorferdsel er likevel alltid søknadspliktig. Bruk samme søknadsskjema som for motorferdsel i utmark.

Les mer om brøyting av skøytebaner her

Bruk av båt, vannscooter og lignende

Tyrifjorden og Steinsfjorden er populære områder for fritidsbåter (og de seneste årene også vannskuter). En forutsetning for en trygg og trivelig båtsommer på og langs vannet er at alle som ferdes med motorkjøretøy respekterer fartsgrenser og viser hensyn til mennesker og natur.

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer, heller ikke med el-motor.

Fartsgrenser

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser og i verneområdene! Største hastighet utenom disse soner er 25 knop (der forholdene tillater det). 

Viktig:

 • Fartsgrensen på Storelva i Hole er 5 knop, både oppstrøms og motstrøms.
 • Det er forbudt å bruke vannskuter, vannski, tube eller lignende i Storøysundet-Sælabonn naturreservat.
 • Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt.
 • Bruk av luftfartøy på vann er forbudt.
 • Også fremdrift med el-motor anses som motorferdsel og har dermed like regler som båter med forbrenningsmotorer.
 • Det er ikke lov å forurense fjorden, hverken med søppel eller med avløpsvann fra båten.

Hvilke regler som gjelder styres av Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud og verneforskriftene.

Vis hensyn til naturen!

Som bruker av Tyrifjorden kan du både nyte den vakre naturen og bidra til å ta vare på den ved ta noen forholdsregler. Du kan få en oversikt over verneområdene, hekkeholmer, fartsgrenser og andre regler som gjelder, ved å ta i bruk dette interaktive kartet. Kartet kan du åpne med mobilen eller andre enheter med nettleser. Du kan også laste ned et Statsforvalterens informasjonshefte om våtmarksområdene her.