Eksempler på ulovlige miljøforhold

Før du melder inn, anbefaler vi at du går gjennom punktene under.  

Eksempler på ulovlige miljøforhold kan være: 

  • Ulovlig lagring av gjenstander (forsøpling) 
  • Ulovlige utslipp til luft, vann og grunn (forurensning) 
  • Ødeleggelser eller andre inngrep i verdifulle naturområder 
  • Ulovlig fiske og jakt 
  • Ulovlig motorferdsel på land eller (islagt) vann 
  • Import og salg av ulovlige produkter, kjemikalier, truede arter eller fremmede organismer 

VIKTIG: Akutt forurensning varsles via nødnummer 110

110-sentralen varsler videre til Kystverket, som har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning. 

Akutt forurensning er forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt, som for eksempel oljesøl. 

Slik melder du inn ulovlige miljøforhold

Dersom du mistenker at det foreligger ulovlige miljøforhold melder du fra om dette ved å sende e-post til postmottak@hole.kommune.no. Du kan be om å være anonym, men vil da ikke få beskjed om hvordan saken følges opp.  

Vanlig brevpost kan også sendes til: 

Hole kommune 
Viksveien 30 
3530 Røyse 

Dersom kommunen finner ut at det dreier seg om en ulovlighet, oppretter vi en sak og kontakter ansvarlig for ulovligheten og/eller eieren av eiendommen som er berørt.  

Videre saksgang

Etter at du har varslet om en ulovlighet og vi har registrert saken hos oss, vil det bli opprettet en ny sak på din melding. Vi vil innen 4 uker sende et brev til eier hvor vi informerer om at vi har mottatt en bekymringsmelding, og vi vil samtidig sende deg et foreløpig svar etter forvaltningsloven § 11a). 

Deretter blir saken prioritert ut fra alvorlighetsgrad og fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging når vi har kapasitet til dette. Grad av alvorlighet samt evt. fare for helse og sikkerhet, samt saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken. 

Når saksbehandlingen starter, vil du få kopi av brev som blir utsendt dersom du har oppgitt din kontaktinformasjon. Du får ikke kopi av brev som sendes i saken dersom du har bedt om å få være anonym eller saken unntas offentlighet.

Hva blir ikke fulgt opp?

For at kommunen skal følge opp ulovligheten, må de ulovlige miljøforhold komme inn under kommunens ansvar. Dette vurderes av kommunen. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er myndighet for forhold som gjelder verneområder. Les mer her: Verneområder | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Mattilsynet kan kontaktes hvis det gjelder dyrevelferd. Les mer her: Dyr og dyrehold | Mattilsynet