Barnevernets oppgaver

Målgruppen for barneverntjenesten

Tiltak kan treffes for barn under 18 år. Dersom barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet fyller 25 år.

Barnevernets oppgaver

Barnevernet har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Vi skal beskytte barn mot omsorgssvikt, og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Eksempler er:

 • Råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid med mer
 • Veilede om foreldrerollen
 • Anbefale plass i barnehage/SFO
 • Fritidsaktiviteter og ferietiltak
 • Besøkshjem/avlastningstiltak
 • Støttekontakter
 • Henvise til annen hjelp som barne – og ungdomspsykiatrien, familievernkontor med mer
 • Familieråd
 • Formidling av plass i fosterhjem eller institusjon kan også være hjelpetiltak

Når bør du ta kontakt med barneverntjenesten?

 • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Når du har mistanke om at barn blir utsatt for fysisk/ psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Når du er bekymret for foreldres rusproblemer
 • Når du er bekymret for foreldres psykiske problemer
 • Når foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Når du som forelder er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din

Hvordan tar du kontakt med barnevernet?