Bostøtte

Trenger du hjelp med å betale boutgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være husleie, depositum, strøm, oppvarming, kommunale avgifter m.m.

Du kan også få støtte fra Husbanken for å få dekket utgifter til å bo. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Les om bostøtte (husbanken.no)
 

Startlån og boligtilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Har du spørsmål om lånet eller søknaden, må du ta kontakt med Hole kommune. Det er NAV Hole som behandler søknaden din.

Les mer og søk her 

Kommunal bolig

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og NAV skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

De som av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold anses som ute av stand til selv å skaffe seg egnet bolig.

Kriterier/vilkår

Dersom du er uten fast bopel eller egnet bolig vil kommunen vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Lover

Se kommunale retningslinjer. Se også sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Har du spørsmål? 

Saksbehandler Rannveig Amlien kan svare på spørsmål om tildelingskriterier, saksgang og hjelpe til med å fylle ut søknadsskjema. Du kan også få skjemaet tilsendt i papirformat.

Midlertidig bolig

Hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet, skal vi hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud. Aktuelle situasjoner kan være hvis du har mistet boligen, ved brann, familie- eller samlivsbrudd, eller lignende.

Ring vakttelefonen.