Norskundervisning

Stortinget vedtok 3. juli 2003 Lov om Introduksjonsprogram. Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og dermed sikre deres økonomiske selvstendighet.

Introduksjonsprogrammet tar sikte på å :

  • Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
  • Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
  • Forberede deltakelse i yrkeslivet

Programmet skal være helårlig og på fulltid. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18-55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som har gyldig opphold i landet.
Kommunen skal så snart som mulig og senest tre måneder etter bosetting i kommunen tilrettelegge for introduksjonsprogram. For den tid en person deltar i programmet har vedkommende krav på lønn i form av introduksjonsstønad. For deltakere i programmet er stønaden på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.

Hole kommune gjennomfører introduksjonsprogrammet i nært samarbeid med læringssenteret i Bærum kommune.