Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og for Individuell plan.

Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

I Hole kommune er det helse og velferdsområdene som utgjør koordinerende enhet.