Tiltak for funksjonshemmede har tre omsorgsboliger med samlokaliserte leiligheter, disse er plassert på Kroksund, og i tillegg Hole Arbeidssenter som holder til på Sundvollstranda.

Praktisk bistand

Veiledning/opplæring/hjelp/ til dagliglivets gjøremål, slik at brukeren får mulighet til å være mest mulig selvhjulpen og i stand til å mestre egen hverdag.

Helsehjelp

Diverse helse- og omsorgsoppgaver, som f.eks. sårstell, legemiddelhåndtering m.m.

Støttekontakt

Skal bidra til en meningsfull fritid og hindre en isolert tilværelse. Støttekontakten kan som eksempel følge til ulike fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres individuelt eller i grupper.

Oppfølging av hjemmeboende

Utarbeidelse av individuell plan, koordinering av  tjenestene på tvers i organisasjonen, samarbeid med parter utenfor kommunen som videregående skoler, habiliteringstjenesten, sykehus og  pårørende er eksempler på tjenester til hjemmeboende

Avlastning til de som har tyngende omsorgsoppgaver

Avlastning skal sørge for at personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid får nødvendig og regelmessig ferie og fri, unngår å bli utslitt og kan opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk.

Målet er at den som yter omsorg skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

For å ha rett på tjenesten må søkeren bo sammen med den det søkes avlastning fra. 

Omsorgsoppgavene det søkes avlastning fra vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetlig tverrfaglig vurdering.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som regnes som vanlig, og kan ytes i stedet for eller i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester.

Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten.Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige uten omsorgsplikt  og foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Om det ikke er søkt om Hjelpestønad fra NAV for privat tilsyn og pleie, må dette gjøres samtidig med søknad om omsorgslønn. Kommunen kan ta hensyn til/gjøre fratrekk for innvilget hjelpestønad ved sin  behandling av søknad om omsorgsstønad. Omsorgsstønad og  hjelpestønad skal utgjøre en helhet, og sees i sammenheng med andre tjenester kommunen kan tilby. Tiden/antall timer tjenesteyter er innvilget pleiepenger, kan gå til fratrekk i utregning av omsorgsstønad.

Hvordan søke tjenesten

Søknad kan fylles ut og sendes per post. Du kan også ta kontakt per telefon.

Kontaktinfo:

Hole kommune, Tiltak for funksjonshemmede
v/ saksbehandler Borghild B. Moen
Viksveien 30, 3530 Røyse 

Tlf: 32 16 12 09