Praktisk bistand - hjemmehjelp

Du kan søke om praktisk bistand / hjemmehjelp hvis du ikke er i stand til dagliglivets gjøremål som renhold.

Vanlige eksempler på hva tjenesten kan inneholde:

 • alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk
 • sengetøyskift
 • vask av tøy i egen maskin

 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende.

Hverdagsrehabilitering har søkelys på hva som er viktige aktiviteter i livet ditt nå. Tjenesten er for deg som ikke lengre mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltagelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Kontakt ergoterapitjenesten 

Middagslevering, trygghetsalarm

Middagslevering 

Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom ikke klarer å tilberede middag, kan få levert middag hjem.

Maten blir laget og vakuumpakket på kjøkkenet ved Hole bo og rehabilitering. Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt.
Det settes opp en avtale om antall porsjoner du ønsker. Maten kjøres ut av faste frivillige sjåfører hver fredag formiddag.

Trygghetsalam

Trygghetsalarm er en varslingstjeneste, hvor brukerne i nødsituasjoner kan tilkalle hjelp via en vaktsentral. Med trygghetsalarmen følger det også med brannvarsler, som sender varsel til sentralen.

Hvem kan få trygghetsalarm:

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

 • sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
 • reell fare for fall
 • problemer knyttet til utrygghet og engstelse

 

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud om alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med nedsatt funksjonsevne,  som er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

BPA innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Du må søke om å få BPA. Før tildeling må det vurderes om dette er den mest hensiktsmessige måten å gi deg hjelp på.

Hjemmesykepleie

Vi har alle rett til å bo hjemme i egen bolig så lenge det er mulig.

Hjemmesykepleie er en tjeneste som gir helsehjelp til personer i eget hjem.

Tjenester kan være: 

 • hjelp til personlig stell og egenomsorg
 • sårstell
 • veiledning og opplæring til økt egenmestring
 • hjelp med medisiner
 • oppfølging i forhold til ernæring

Når du søker om helsetjenester i hjemmet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk til deg for å gjøre en faglig vurdering. Vurderingen gjøres på grunnlag av din søknad, dine egne ressurser og ditt behov for hjelp.  

Dagsenter - aktivitetstilbud

Dagsenter holder til på Hole bo- og rehabilitering 5 dager i uken.
3 dager i uken er forbeholdt personer med demens og 2 dager i uken til eldre. 

Dagsentertilbudet inneholder blant annet middag før de reiser hjem.

Dagsenter for eldre

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak som har som mål at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner og klare seg i hjemmesituasjonen. Med dette som utgangspunkt er dagsenteret et tilbud med vekt på sosiale og tilrettelagte aktiviteter.

Dagsenteret har tilbud på dagtid 2 dager i uken og tjenesten tildeles etter søknad. Brukere av dagsenteret hentes og kjøres hjem i felles bil eide av dagsentret. 

Dagsenter for personer med demens

Målgruppen er personer med demens uavhengig av alder. Hjemmeboende med en demensdiagnose, eller som er under utredning med mistanke om demens, vil kunne ha nytte og glede av sosial stimulans og aktivitet i fellesskap med andre på dagsenteret. Dagsenteret kan også være en avlastning for pårørende i en hverdag med tyngende omsorgsoppgaver.

Dagsenter for demente har tilbud på dagtid 3 dager i uken og tjenesten tildeles etter søknad. Brukere av dagsenteret for demente hentes og kjøres hjem i felles bil eid av dagsentret. 

Aktiviteter for begge målgrupper kan være:

 • Hyggelig samvær med kaffekos og middag
 • Forskjellige turer
 • Kulturelle innslag med sang og musikk
 • Sesongtilpassede aktiviteter og utnyttelse av naturen vår til de forskjellige årstidene. 

 

 

Avlastning

Avlastning er praktisk hjelp som gis til de som har tyngende omsorgsoppgaver

Avlastning skal sørge for at personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid får nødvendig og regelmessig ferie og fri, unngår å bli utslitt og kan opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk.

Målet er at den som yter omsorg skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

For å ha rett på tjenesten må søkeren bo sammen med den det søkes avlastning fra. 

Omsorgsoppgavene det søkes avlastning fra vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetlig tverrfaglig vurdering.

Kreftomsorg

Tilbud for kreftrammede og deres pårørende.

Kreftkoordinator kan bistå med:

 • å løse utfordringer knyttet til hjemmesituasjon
 • planlegge tilrettelegging av hjemmet og bistand til å skaffe hjelpemidler
 • organisere bistand av hjemmesykepleie
 • samtale om situasjon, diagnose, behandling og medisiner
 • gi råd og veiledning til pårørende og pasient før, under og etter kreftbehandling
 • gi råd og veiledning i forbindelse med bivirkninger du opplever under eller etter behandling
 • være en kontaktperson i kommunen

Kontakt
Hjemmetjenesten tlf: 91 32 66 99.

 

 

Demensomsorg

God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.   

Demenskoordinator

Et tilbud for personer med demens og deres pårørende.

Hva gjør en demenskoordinator?

Demenskoordinator bistår i utredning og legger til rette for at oppfølging i hjemmet tilbys etter at en demensdiagnose er stilt.

 • Kartlegging av funksjon og ressurser, begrensninger og hjelpebehov.
 • Gir informasjon om sykdommen, lover og rettigheter.
 • Gir informasjon om ulike tilbud som finnes i kommunen, for eksempel finnes det mange gode hjelpemidler som kan lette hverdagen.
 • Gir råd og veiledning til personer med demens og/eller pårørende.

Demenskoordinator samarbeider med fastlegen, hjemmetjenesten og dagsenteret i kommunen. 

Kontakt

Demenskoordinator Hanne Rustand kan kontaktes på telefon: 40 90 96 08. 
Hjemmetjenesten kan ta imot beskjed og formidle ønske om kontakt. Nummeret til hjemmesykepleien er: 91 32 66 99.

Fastlegen kan også være behjelpelig med å komme i kontakt.

Ønsker du å vite mer om demens, finner du informasjon på:
Nasjonalforeningen for folkehelsens informasjonsside om demens. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som regnes som vanlig, og kan ytes i stedet for eller i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester.

Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten.Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige uten omsorgsplikt  og foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Om det ikke er søkt om Hjelpestønad fra NAV for privat tilsyn og pleie, må dette gjøres samtidig med søknad om omsorgslønn. Kommunen kan ta hensyn til/gjøre fratrekk for innvilget hjelpestønad ved sin  behandling av søknad om omsorgsstønad. Omsorgsstønad og  hjelpestønad skal utgjøre en helhet, og sees i sammenheng med andre tjenester kommunen kan tilby. Tiden/antall timer tjenesteyter er innvilget pleiepenger, kan gå til fratrekk i utregning av omsorgsstønad.