Legevakt

Ringerike interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Flå, Krødsherad, Modum og Sigdal.
Ring 116117 før du kommer!     

 • Ved akutte alvorlige skader, ulykker eller andre livstruende tilstander – ring medisinsk nødtelefon 113
 • Legevakten skal hjelpe deg med en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege.
 • Kontakt alltid fastlege før du tar kontakt med legevakten, dersom det er mulig (i fastlegens åpningstid).

Tannlege og tannlegevakt

Hole tannklinikk er lokalisert på Vik torg, 3530 Røyse.
Åpningstider: Mandag - fredag kl.08:00 - 15:00.
Tlf. 32 15 91 60. Les mer om Hole tannklinikk: Hole tannklinikk - Viken fylkeskommune

Tannlegevakt søndager og helligdager på Ringerike Tannklinikk, telefon: 32 12 65 02, Stangsgate 9, 3510 Hønefoss mellom kl.15.00-18.00. 

Tannhelsetjenesten er underlagt Viken fylkeskommune, les mer på: Tannhelse - Viken fylkeskommune

Fastleger

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

For bytting av fastlege og nærmere informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no


Fastleger i Hole kommune:

 • Hole medisinske senter, Vik torg, 3530 Røyse tlf. 32 16 16 00. For mer informasjon: holemedisinskesenter.no
 • Legene på Sundvollen, Kleivstadgata 1, 3531 Krokkleiva tlf. 31 41 50 05. For mer informasjon: legenepasundvollen.no

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegens oppgaver er mangfoldige, men fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

 • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
 • smittevern og helseberedskap
 • miljørettet helsevern

I tillegg arbeider kommuneoverlegen med blant annet følgende:

 • folkehelse
 • rådgivning
 • godkjenning av virksomheter
 • kvalitetsutvikling
 • helsetjenesteplanlegging
 • vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om psykisk helsevern

Kommuneoverlegen jobber ikke klinisk. Har du spørsmål om egen helse, skal du kontakte fastlege, legevakt eller 113.

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege: Rolf Qvernheim, e-post: rolf.qvernheim@hole.kommune.no