Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Behandling gis individuelt eller i gruppe.

Målet er å gi gode muligheter for best mulig bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring.

Vi tilbyr behandling, trening, veiledning og tilrettelegging, i samarbeid med foresatte og andre personer i barnets omgivelser. Det er barnets behov som er retningsgivende for valg av tiltak, samt hvor og hvordan de gjennomføres.

Fysioterapeuten i det helsefremmende og forebyggende tilbud
Vi jobber på helsestasjon- og i skolehelsetjenesten, sammen med barnehager og skoler for å fremme helse, trivsel og sosial deltakelse for ALLE barn.
Fysioterapeuten er tilgjengelig faste dager på helsestasjonen. Du møter oss på 4- og 10 måneders gruppe og på barselgruppe med mulighet for råd og veiledning.

Vi deltar i tverrfaglig drøfting i oppvekstteam.

Vi holder foreldreveiledning kurs på helsestasjonen via Circle of Security (COS-kurs)

Vi jobber sammen med barnehager og skoler. Dette gjøres gjennom undervisning, veiledning og dialog med barn og unge, foreldre og ansatte i barnehage og skole.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tverrfaglig samarbeid
Ved sammensatte vansker og behov for tverrfaglig oppfølging samarbeider vi tett med helsestasjon, skole, barnehage, PPT, sykehus, habiliteringstjenesten og andre.
Vi utfører undersøkelse, kartlegging og vurdering, individuell trening og behandling.
Videre gir vi rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre eller foresatte og aktuelle samarbeidspartnere.

Hjelpemidler og tilrettelegging
Noen ganger er det behov for tilrettelegging for at barnet skal kunne delta på linje med andre.
Du kan få hjelp til å prøve ut, søke om og tilpasse ulike hjelpemidler for å tilrettelegge barnets oppvekstmiljø, dvs. hjem, barnehage, skole og fritid.

Individuell plan
Vi bidrar med igangsetting av individuelle planer og ansvarsgrupper for å ivareta behov hos den enkelte og familien, der det er behov for langvarige og koordinerte helsetjenester fra flere tjenesteytere.

Hvordan kontakter du fysioterapitjenesten?

Foreldre og instanser som bekymrer seg for barns utvikling, kan ta kontakt enten direkte med fysioterapitjenesten eller via fastlege, helsesykepleier i helsestasjons- eller skolehelsetjenesten.
Barnet trenger ikke ha noen diagnose for henvendelse.

Pris

Fysioterapi for barn er gratis.