Innbyggernes husholdningsinntekter og kommunens inntekter ligger stabilt godt over landsgjennomsnittet. 

Befolkningsutviklingen i Hole er i stor grad styrt av tilgangen til boliger og igjen de politiske føringene som legges til grunn. Kommunen har en svak arbeidsplassdekning med få arbeidsplasser, men med en stor inn og utpendling. Kort reiseavstand til Oslo, Asker, Bærum og Ringerike bidrar til at få arbeidsplasser ikke skaper problemer.

Hole er en del av Ringeriksregionens bo- og arbeidsmarked,  hvor Hole preges av å ha svært attraktive arealer for bosetting og begrensede arealer for næringsutvikling. En fortsatt gunstig samfunnsutvikling vil derfor kreve en proaktiv arealforvaltning med en selektiv prioritering av hvilke typer næringsaktivitet det skal legges til rette for.

Dagens næringsstruktur har flest arbeidsplasser innen helse- og sosialtjenester, undervisning og varehandel. 

Næringsaktivitet med høy verdiskaping, lite arealkrevende og som kan innlemmes i tilsvarende næringer i Bærum, Oslo og Ringerike, er ønsket utvikling. Samtidig bør det også legges til rette for virksomheter som dekker lokale behov og øker bostedsattraktiviteten.

 Arealplanleggingen må ta høyde for hvilke type boliger og næringsarealer som skal utvikles.