Overordnet mål for næringspolitikken i Ringeriksregionen:

FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING

For å nå målene skal satsingen skje på seks områder:

  1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer
  2. Klynger og nettverk
  3. Kunnskap og kompetansebygging
  4. Trekke virksomheter og kompetanse til regionen
  5. Entreprenørskap og innovasjon
  6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer     

VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST:

  • Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger.

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er utarbeidet i et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), Modum Næringsråd, Visit Norefjell, Ringerike kommune, og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektleder for strategien har vært Steinar Aasnæss, førstelektor ved USN. I tillegg har gruppen fått bistand i utarbeidelsen av strategien fra hovedprosjektet sin eksterne innleide konsulent innenfor strategisk kommunikasjon.

Kommunestyret i Hole vedtok strategien 13. juni 2022.