Om Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole ble bygget 1973 og påbygget i 2003. Den har blitt bygd for å ha tre parallellklasser. I alt er vi 253 elever og 55 ansatte. 

I 2025 skal skolen utvides til fireparallell, og tillegg en avdeling for forsterket opplæringstilbud og stor flerbrukshall.

Skolens mål og satsningsområder

På Hole ungdomsskole har vi jobbet frem "HUS-standarden". Dette er regler og rutiner som viser hva vi forventer av god orden og oppførsel blant elever og ansatte.
I vårt arbeid med klasseledelse er det fire hovedbegreper vi legger vekt på: læringskultur, motivasjon, relasjon, struktur og regler.  

Med læringskultur mener vi at klassemiljøet bygges på trygghet og respekt. Vi er opptatt av at alle skal ha et trygt og godt skole- og læringsmiljø.

Vi skal gjøre hverandre gode og skape trygghet for hverandre.
Hole ungdomsskole har en egen sosiallærer som jobber med og for elevenes skolemiljø. De ansatte skal være synlige voksne i miljøet der elevene oppholder seg.  

Skolen har et kompetent og faglig oppdatert personale. Elevene skal gjennom gode lærekrefter oppleve mestring både faglig og sosialt. Elevene skal møte praktisk og variert undervisning. De skal ha tydelige planer og forventninger, slik at de vet hva som møter dem.

Vi er opptatt av gode og trygge relasjoner mellom elever, elever og voksne på skolen og et godt skole - hjem samarbeid. Vi er en Triveselsleder skole, der elevene bidrar til sosiale aktiviteter i pauser.
I tillegg jobber vi med «Mitt Valg», som er et internasjonalt Lion`s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø, og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Skolen er også opptatt av elevenes medvirkning og stemme. 

Kontaktinformasjon nøkkelpersonell

Jostein Trillhus

inspektør 908 79 126 jostein@holeskolen.no

Thor-Egil Aarvik

IKT-ansvarlig

997 12 006

thor_egil@holeskolen.no

Richard S. Klouman

konsulent

906 51 080

richard.klouman@hole.kommune.no