Skolens mål og satsningsområder

Skolen grenser til store fine jorder som elevene får benytte vinterstid til å gå på ski, og til gård med hester og kuer. Vi har et stort og innholdsrikt uteområde, og fine turområder i nærmiljøet.  

Røyse skole har pr. august 2022 rundt 160 elever fordelt på 1.-7.trinn, og 30 ansatte fordelt på skole og Sfo.

Skolens mål er å bidra til å gi elevene en god oppvekst ved å bli kreative og trygge mennesker som opplever mestring og livsglede. Skolens ansatte har opparbeidet god kompetanse på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser for å skape et best mulig læringsmiljø.
God kommunikasjon mellom hjem og skole er viktig for skolens arbeid med læringsmiljø og elevenes oppvekstmiljø. Det skal vær lav terskel for kontakt mellom hjem og skole.

Fra skoleåret 2022-2023 samarbeider Røyse skole med kulturskolen om «Korps i skolen», og vil sammen gi instrumentalopplæring til 3.trinnselevene. I tråd med «Fagfornyelsen» (læreplan) har skolen fokus på de tre tverrfaglige temaene: «Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling.  

Skolens motto er: ALLE INNENFOR - INGEN UTENFOR.

Historisk tilbakeblikk

I 1865 fikk Stadum sin første skolebygning, og i 1892 kunne Bønsnes krets ta i bruk ny skolebygning på Hundstad. Begge skolebygningene ble nedlagt i 1959 og elevene overført til dagens Røyse skole. Dette skjedde etter at Hole skolestyre og kommunestyret i 1955 vedtok at Stadum og Hundstad skolekretser skulle slås sammen. Den nye skolen ble oppført på tomten til Hole ungdomsforening, rett ved siden av grendehuset Røysehall. Røyse skole ble innviet 6. november 1959.