Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten.Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige uten omsorgsplikt  og foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Om det ikke er søkt om Hjelpestønad fra NAV for privat tilsyn og pleie, må dette gjøres samtidig med søknad om omsorgslønn. Kommunen kan ta hensyn til/gjøre fratrekk for innvilget hjelpestønad ved sin  behandling av søknad om omsorgsstønad. Omsorgsstønad og  hjelpestønad skal utgjøre en helhet, og ses i sammenheng med andre tjenester kommunen kan tilby. Tiden/antall timer tjenesteyter er innvilget pleiepenger, kan gå til fratrekk i utregning av omsorgsstønad.