Hvem kan få parkeringstillatelse?

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC- kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslettelser ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn.

Orientering til deg som søker

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 18. mars 2016 nr 264.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelser på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du evt. bruker. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad:

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelser. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Tenk godt igjennom:

 • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så skaff deg dokumentasjon på dette.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg:

Passfoto av deg selv og kopi av førerkort dersom du søker som fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Hvordan søke?

 • Fyll ut søknadsskjema for parkeringstillatelse.

           Vedlagt søknaden ber vi om følgende:

 • Legeerklæring utfylt av lege (legeerklæringsskjema finner du sammen med søknadsskjemaet lenger ned på denne siden)
 • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, evt. be lege bekrefte hyppighet i legeerklæring
 • Bilde i passfotostørrelse
 • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører

Har du et parkeringstillatelse og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Hvordan søke om parkeringstillatelse for institusjon?

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema. Fyll ut søknadsskjema for parkeringstillatelse for institusjon. 

Søknaden vedlegges følgende:

 • Dokumentasjon på spesialinnredning (f.eks fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår)
 • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset

Svar på søknaden

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig. 

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din.

Klagen sendes til: postmottak@hole.kommune.no eller Hole kommune, Vikveien 30, 3530 Røyse.

Bruk av parkeringstillatelse i Norge

HC-kort følger personen, ikke bilen. Unntak fra dette gjelder for HC-kort som er utstedt til institusjon. Kortet gjelder parkering på offentlige plasser, ikke på private parkeringsplasser.

Parkeringstillatelsen som et personlig HC-kort kan brukes:

 • I hele Norge (EØS-modell).
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Merk at tidsbegrensning ikke kan overskrides der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
 • På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • I alle landets bomringer (ikke bomstasjoner). Kontakt bomselskap for registrering.
 • Parkeringstillatelsen gir fritak for piggdekkavgift.

Parkeringstillatelse gitt til spesialinnredet motorvogn disponert av institusjon kan brukes:

 • Kun i forbindelse med transport av forflytningshemmede
 • Til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.
 • Kun i Norge.

HC-kort kan ikke brukes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • På plasser reservert for andre brukergrupper
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen. Den kan ikke benyttes av andre enn deg. Om du har behov for å bli transportert av andre så må du som eier kortet være med i bilen.
Misbruk vil medføre inndragning av kortet, og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Om privatrettslig parkeringsplasser:

Betalingsfritaket gjelder ikke generelt på privatrettslig regulerte parkeringsplasser, det vil si parkeringsplasser som eies av private. Det er derfor viktig å være oppmerksom på skilt og eventuelle betalingsvilkår og bestemmelser som står oppslått på plassen og følge disse. Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan ha privatrettslig skiltede parkeringsplasser.