Vilkår

  • Man betaler egenandel per kurs man deltar på.
  • Egenandelen endres etter politiske vedtak i kommunestyret. 
  • Hvis man ikke har gitt beskjed skriftlig til rektor om frafall av plass innen tidsfristene før hvert semester, må man betale for plassen. (Fristen for å melde elev ut av kulturskolen er 01.06 for påfølgende høstsemester, og 01.12 for påfølgende vårsemester).
  • Skyssordningen TIL kulturskolen koster 715 kr (2023) i halvåret (når man benytter skyss en dag fast i uken). Man må melde ifra om skyss-ønske når man søker plass. Skriftlig oppsigelse av skyss gjelder.
  • Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.
  • Ved sykdom eller skade, som forhindrer eleven i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.
  • Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.
  • Materialavgift betales per semester, og denne er avhengig av hvilket kurs eleven går på.

Trykk på priser nedenfor artikkelen for å finne både gjeldende egenandel og materialavgifts-priser!