Vilkår

  • Man betaler egenandel per kurs man deltar på.
  • Egenandelen endres etter politiske vedtak i kommunestyret. 
  • Hvis man ikke har gitt beskjed skriftlig til rektor om frafall av plass innen tidsfristene før hvert semester, må man betale for plassen. (Fristen for å melde elev ut av kulturskolen er 01.06 for påfølgende høstsemester, og 01.12 for påfølgende vårsemester).
  • Skyssordningen TIL kulturskolen koster 715 kr (2023) i halvåret (når man benytter skyss en dag fast i uken). Man må melde ifra om skyss-ønske når man søker plass. Skriftlig oppsigelse av skyss gjelder.
  • Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.
  • Ved sykdom eller skade, som forhindrer eleven i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.
  • Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.
  • Materialavgift betales per semester, og denne er avhengig av hvilket kurs eleven går på.

Trykk på "priser"-fanen nederst på siden for å finne både gjeldende egenandel og materialavgifts-priser!

Retningslinjer

Vi har utarbeidet et eget skriv om våre retningslinjer. Under ser dere hele skrivet!

Elev av kulturskolen

Elever som ønsker å fortsette på samme aktivitet, skal ikke søke på nytt. Man må derimot si opp plassen skriftlig (e-post) hvis man ikke ønsker å fortsette. Hvis plassen ikke sies opp, regner vi med at eleven møter til timeavtale ved kulturskolen neste semester.

Ny elev - instrumentalundervisning

Plassen regnes som bekreftet når dere har mottatt og godkjent en undervisningstid.

Aldersgrense

Aldersgrense er vanligvis fra 1.klasse til og med videregående skole. Se det enkelte fag. Vi tilbyr også undervisning til voksne når det er ledig plass, da til selvkostpris. Instrumentalundervisning anbefales fra 3.klasse (men er man moden og klar for det, kan man starte tidligere).

Undervisningen

Undervisningen i vokal- og instrumentalopplæringen utgjør basis i tilbudet vårt. Undervisningen er som regel organisert i 20/25-minutters enkelttime. Dette danner grunnlaget, samtidig som det enkelte perioder blir tilrettelagt for fleksible modeller og samspill. Der det er faglig hensiktsmessig kan elevene settes sammen i grupper.

Spesielle behov

Vi ber om at elever med spesielle behov gjør oss oppmerksom på dette i søknaden, samt informerer læreren ved første undervisningstime. Vi ønsker å tilrettelegge på best mulig måte for at den enkelte elev skal trives, og er avhengig av å vite hvilke hensyn som bør tas.

Elevavgift

Elevavgiften er bindende etter andre undervisningstime. Innbetalingen fordeles på to rater; høst og vår. Fakturaen blir tilsendt. Elever som slutter midt i et semester kan ikke regne med å få tilbake noe av semesteravgiften, unntatt ved helt spesielle forhold.

Rabatt

Det innvilges 15% søskenrabatt når samme person betaler på 2.barn, på 3.barn og videre er det 25% rabatt. Rabatt gjelder elever til og med videregående skole eller maks fylte 19 år. Dersom man går i 1.-4.klasse og to kurs samt oppholder seg på OASE-tilbudet vårt, er rabatten OASE-tilbudet.

Andre utgifter

Eleven må selv dekke utgifter til materiell som eleven bruker i undervisningen, f.eks. noter, male- og tegnesaker osv. Materialavgift. Denne varierer ut ifra hvilket kurs man tar. Se oversikt på nettsiden.

Friplass

Friplass (undervisning) kan innvilges på økonomisk grunnlag. Ta kontakt med rektor for å høre mer om dette. Friplass gjelder elever til og med videregående skole eller fylte 19 år. Friplass gjelder kun for en plass ved kulturskolen. Ønsker man å benytte flere tilbud, må disse betales.  

Oppsigelse

Oppsigelse av elevplassen må leveres skriftlig via e-post til rektor. Elever som slutter midt i et semester kan ikke regne med å få tilbake noe av semesteravgiften, unntatt ved helt spesielle forhold. Frist for oppsigelse er 1.desember for vårsemesteret og 1.juni for høstsemesteret.

Annet

Instrumentleie

Kulturskolen har et begrenset antall instrumenter til utleie for kr 500,- pr skoleår.

Undervisningsår

Planleggingsdager, ferie- og fridager er tilnærmet lik skoleruta til grunnskolen, dersom ikke annet står oppført om det enkelte fag. Vi starter mandag etter grunnskolen og slutter uka før sommerferien til grunnskolen.  

Endringer i undervisningstid

Endringer i undervisningstiden kan i perioder forekomme i forbindelse med store arrangementer, samspillgrupper og annet i regi av kulturskolen. Eleven får beskjed om endringer av undervisning via SMS/mail. Dersom en lærer er syk, prøver vi alltid å sette inn vikar. Når det er vanskelig å skaffe vikar på kort varsel, vil det blitt sendt varsel via SMS. Det gis ikke fradrag i elevavgiften før lærer har vært borte mer enn to undervisningstimer i halvåret.

Foreldrerådet / FAU

Foresatte er automatisk med i foreldrerådet og kan bli bedt om å hjelpe til ved arrangementer, turer, kakebaking og lignende. Foreldrerådet velger et FAU-styre på to til fire personer per skoleår.

Personalet

Personalet ved Hole kulturskole har lang og god kompetanse innen sine fag. De fleste har mellom 3-5 års spesialutdanning, og mange års realkompetanse. I tillegg til lang pedagogisk erfaring har flere også vært profesjonelle utøvere, eller jobber fortsatt profesjonelt.