Tiltak for funksjonshemmede har tre omsorgsboliger med samlokaliserte leiligheter, disse er plassert i Kroksund. I tillegg forsterket opplæringstilbud med barnebolig og avlastningsbolig, Skoglia, som ligger på området til Sundvollen oppvekstsenter.

Tjenesten har også Hole Arbeidssenter som tilbyr meningsfulle oppgaver og utfordringer, tilpasset den enkeltes ressurser. Arbeidssenteret holder til på Sundvollstranda. Les mer om Arbeidssenteret: Hole Arbeidssenter - Hole kommune (custompublish.com)

Praktisk bistand

Veiledning/opplæring/hjelp/ til dagliglivets gjøremål, slik at brukeren får mulighet til å være mest mulig selvhjulpen og i stand til å mestre egen hverdag.

Helsehjelp

Diverse helse- og omsorgsoppgaver, som f.eks. sårstell, legemiddelhåndtering m.m.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med store og sammensatte behov. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene, og i samme omfang som ordinære helse- og omsorgstjenester – for eksempel bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. Brukeren er arbeidsleder for egne assistenter, og må selv organisere arbeidet.

Leverandører av BPA som du kan velge mellom/kontaktinformasjon:

Du velger selv hvilken leverandør du ønsker å benytte. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Støttekontakt

Skal bidra til en meningsfull fritid og hindre en isolert tilværelse. Støttekontakten kan som eksempel følge til ulike fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres individuelt eller i grupper.

Oppfølging av hjemmeboende

Utarbeidelse av individuell plan, koordinering av  tjenestene på tvers i organisasjonen, samarbeid med parter utenfor kommunen som videregående skoler, habiliteringstjenesten, sykehus og  pårørende er eksempler på tjenester til hjemmeboende

Avlastning til de som har tyngende omsorgsoppgaver

Avlastning skal sørge for at personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid får nødvendig og regelmessig ferie og fri, unngår å bli utslitt og kan opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk.

Målet er at den som yter omsorg skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

For å ha rett på tjenesten må søkeren bo sammen med den det søkes avlastning fra. 

Omsorgsoppgavene det søkes avlastning fra vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetlig tverrfaglig vurdering.