Hole bo- og rehabiliteringssenter

Hole Bo- og Rehabiliteringssenter (HBR) er en institusjon som inneholder blant annet langtidsplasser, korttids- og rehabiliteringsplasser og kommunal akutt døgnplass. 

Hjemmebaserte tjenester, ergoterapitjenesten og dagsenter har base på HBR. 

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester, behandling og utredning. Her kartlegges behovet for videre behandling og forsvarlig utforming av videre tjenestetilbud til søker. 

Korttidsopphold deles inn i følgende underkategorier:

Rehabiliteringsopphold med særlig tilrettelagte rehabiliteringstjenester, som blant annet ergo- og fysioterapitjenester. 

Palliasjonsopphold med tilbud om lindrende behandling. Kartlegge behov for videre behandling og forsvarlig utforming av videre tjenestetilbud til søker. 

Avlastningsopphold kan søkes av personer som utfører omfattende og særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Kommunal akutt døgnplass er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for behandling, observasjon og pleie. Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelse i sykehus når dette ikke er nødvendig, ut fra en medisinsk vurdering. Innleggelsen er kortvarig og gis i inntil 72 timer. Det er legevakt som henviser. 

Langtidsopphold

Langtidsopphold kan tildeles personer med alvorlig helsesvikt og/eller diagnosen demens, og som har omfattende behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg gjennom hele døgnet. Før en søker om plass bør alle andre aktuelle hjelpetiltak, som f eks medisinsk behandling, rehabilitering, omsorgsbolig, tilrettelegging med teknisk utstyr og andre tiltak i eget hjem være vurdert og utprøvd. 

Hole kommune har tre avdelinger for de som trenger langtidsopphold. Blant annet en avdeling med åtte plasser spesielt tilrettelagt for personer med demens. 

Kriterier for langtidsplass revidert 2024 (PDF-fil)

Sundjordet bofelleskap for demente

Sundjordet bofellesskap har 12 plasser. Bofelleskapet har fast bemanning. Boligen og tilbudet er tilpasset personer med demens som har behov for pleie, og som ikke klarer å bo i eget hjem.

Sundjordet Bofellesskap ble sertifisert som livsgledehjem i 2019 med årlig resertifisering.